דירוגים אקדמיים

 • הסבר
 • רכיבי שכר
 • סל קליטה
 • הקדשת זמן מלא

מצ"ב רכיבי שכר מרכזיים של עובד בסגל האקדמי :

 

סגל מן המניין במסלול רגיל/מקביל/נלווה/חוקרים/מומחים ויוצרים

 

 • שכר יסוד

           שכר יסוד נקבע לפי דרוג ודרגת העובד בהתאם לפרסום המועצה האקדמית המתאמת (ות"ת)

 • וותק

           וותק עובד הסגל האקדמי הזוטר מחושב בסכום לכל שנת ותק בהתאם לדרגת העובד.

 

מצ"ב טבלת וותק סגל אקדמי זוטר:

 

סגל אקדמי זוטר

עמיתי הוראה

עוזרי הוראה

דרגה

 

סכום בש"ח  

בעבור כל

שנת וותק

Max

שנות

וותק

דרגה

סכום בש"ח  

בעבור כל

שנת וותק

Max

שנות

וותק

דרגה

סכום בש"ח  

בעבור כל

שנת וותק

Max

שנות

וותק

אסיסטנט א

54.50

25

עמית 1

31.40

15

ע.הוראה א

31.40

25

אסיסטנט ב

61.24

25

עמית א

54.50

15

ע.הוראה ב

32.07

25

מדריך

65.53

25

עמית ב

65.53

15

 

 

 

מדריך דר'

65.53

25

 

 

 

 

 

 

 

 

וותק עובד הסגל האקדמי הבכיר נקבע באחוזי  קידום וותק בהתאם לתאריך קבלת דרגת העובד.

החל מינואר 2008, אחוזי תוספת קידום הותק מחושבים גם על מחצית מהתוספת האקדמית.

קידום הוותק מחושב מיום הזכאות לדרגה האחרונה, עפ"י טבלאות שנקבעו בהסכמי שכר.

לכל דרגה קיים וותק תחילי, וותק מקסימלי המתבטאים בשיעורי קידום. בעבור כל שנת ותק נוספת,

הוותק גדל ב-2.5% (למעט, בדרגת פרופ' מן המניין שם הקידום הוא משנת ותק 33 ומעלה).

 

מצ"ב טבלת אחוזי קידום וותק לסגל אקדמי בכיר - החל מ- 01/2020

 

דרגה

התחלת שנות ותק

אחוז הוותק בשנה ראשונה

אחוז קידום לכל שנת וותק

max שנות וותק

מרצה

2 שנים

16.64%

2.5%

6 שנות וותק

מרצה בכיר

4 שנים

21.16%

2.5%

11 שנות וותק

פרופ' חבר

7 שנים

27.91%

2.5%

17 שנות וותק

פרופ' מן המניין

10 שנים

34.44%

2.5%

35 שנות וותק

 

 

 • תוספת אקדמית

          תוספת אקדמית הינה תוספת שיקלית הכוללת בתוכה תוספת קבועה בעבור: ניידות, ביגוד, טלפון.
 

 • תוספת שחיקה

          תוספת אחוזית המהווה פיצוי בגין שחיקת השכר. תוספת זו מהווה רכיב שכר נפרד המחושב על

          בסיס השכר המשולב (שכר יסוד וותק), תוספת אקדמית, ומהווה בסיס לחישוב ערך תעריף שעה,

          זכויות גמל, ופיצויי פיטורין.


הערה:

חבר סגל המועסק מעל למשרה מלאה יהיו משכורתו  וזכויותיו הנלוות בעד חלק המשרה העודף

מעל המשרה המלאה, כשל מורה מן החוץ, לפי יחידות הוראה.

 

 

תוספת נלוות לשכר:
 

 • קצובת נסיעה לעבודה

           חבר סגל אקדמי זכאי להחזר הוצאות הנסיעה ממקום מגוריו לאוניברסיטה וחזרה,

           לפי תעריפי התחבורה הציבורית  ועד לתקרה של  646 ש"ח לעובדי 5 ימים בשבוע או 760 ש"ח

           לעובדי 6 ימים בשבוע נכון ל-1.14 (עפ' חוזר החשב הכללי).

           התשלום מותנה בדיווח בעת קבלה לעבודה או בעת דיווח על שינוי כתובת מגורים.

           במקרים של שינוי בכתובת מגורים חשוב לצרף צילום תעודת זהות המעיד על כתובת מגורים

           או העתק חוזה שכירות (במקרים בהם גרים בשכירות).

 

 • הקדשת זמן מלא

           זכאי לתוספת זו חבר סגל אקדמי בכיר במסלול רגיל ובמסלול חוקרים, המועסק במשרה מלאה

           והכנסתו מעבודה נוספת אינה עולה על סכום חודשי מוגדר המעודכן פעמיים בשנה, ובהתאם לדרגתו.

           התשלום משולם 4 פעמים בשנה: במשכורות נובמבר ופברואר עבור הצהרות שהוגשו

           עד חודש אוקטובר, ובמשכורות מאי ואוגוסט עבור הצהרות שהוגשו עד חודש מרץ.

            מצ"ב קישור: הצהרה על עבודה לצורך קבלת התשלום

 

 • הקדשת זמן למסלול מקביל

          זכאי לתוספת זו חבר סגל אקדמי בכיר, במסלול מקביל, המועסק במשרה מלאה

          והכנסתו מעבודה נוספת אינה עולה על סכום חודשי מוגדר המתעדכן פעמיים בשנה.

          התשלום משולם מידי חודש בחודשו. 

 

 • מענק קריטריונים

          המענק מיועד רק לחבר הסגל האקדמי הבכיר במסלול רגיל ונלווה המועסק באוניברסיטה

          במשרה מלאה.  הזכאות למענק נקבעת עפ"י קריטריונים שנקבעו ע"י הרשות האקדמית.

          חבר סגל העומד בקריטריונים שנקבעו זכאי לקבלת המענק.

          תשלום המענק מותנה בהגשת הצהרה, במילוי כל מטלות ההוראה ובאישור הרשויות האקדמיות.

          הגשת ההצהרה נעשית אחת לשנה, בסוף שנת הלימודים.

          התשלום משולם במהלך השנה שלאחר הגשת ההצהרה, במשכורות אוקטובר, ינואר, אפריל ויולי.

          בתקופת שבתון בארץ ו/או בחו"ל או בחופשה ללא תשלום, חבר הסגל אינו זכאי לקבלת המענק.
 

          (*) בתקופת פטמ"ה - פטור מהוראה - זכאי.
 

           חבר סגל שהיה בשבתון או בחל"ת במשך כל השנה, יוכל בשובו להגיש הצהרה

           על הקריטריונים שמילא בשנה שקדמה לצאתו לשבתון או חופשה ללא תשלום,

           וזאת לצורך קבלת המענק, במהלך השנה בה חזר לעבודתו.


           חבר סגל בכיר חדש ימלא הצהרה על מילוי הקריטריונים רק בסוף שנת הלימודים הראשונה שלו.

           אם הצהרתו תאושר, ישולמו לו רטרואקטיבית את כל המענקים לשנת הלימודים הראשונה.

           ההצהרה תשמש גם כאישור לקבלת המענקים בשנה השניה.

 

 • מענקי הצטיינות למורים של סגל בכיר במסלול המקביל

          מיועד למורים במסלול המקביל המועסקים במשרה מלאה על סמך הצטיינות בהוראה.
 

          הקריטריונים נקבעים ע"י המועצה האקדמית המתאמת, בשיעורים של 15% או 10% מהשכר

          (יסוד, וותק, תוספת אקדמית).

 

 • תוספת תפקיד

          חבר סגל המתמנה לתפקידים מיוחדים כגון: ראש מחלקה, דיקן, מנהל מכון, רקטור וכו'

          זכאי לגמול כפי שנקבע מעת לעת ע"י המועצה האקדמית המתאמת, וות"ת.
        
          הגמול מאושר ע"י ועדה מתאימה ומשולם כתוספת אחוזית למשכורת.

          גמול זה אינו גורע מזכאותו של חבר הסגל הבכיר לקבלת תשלום "הקדשת זמן מלא למוסד".

 

 

שכר הסגל במסלול אורחים ונלוויםחברי סגל הנמנים על מסלול זה והבאים להוראה ומחקר ומועסקים בשכר, זכאים לרכיבי שכר הבאים:

שכר יסוד, וותק, תוספת שכר, ותוספת שחיקה.

כמו כן, חבר הסגל במסלול אורחים ונלווים זכאי לקצובת נסיעה והבראה.

במסלול זה אין זכאות לתוספות שכר מעבר למפורט בסעיף זה.

 

 • תוספות מחקר
   

          חברי סגל אקדמי בכיר המועסקים במשרה מלאה זכאים לתוספת מחקר במקרים בהם, הם משמשים

          כחוקרים ראשיים במחקרים המתבצעים באוניברסיטה, וממומנים על ידי גורם חיצוני.תוספת המחקר נקבעת בהתאם לסוג חוזה המחקר:
 

 

 • מחקרים מסוג א'

           אלו מענקי מחקר וחוזי מחקר אשר בתקצובם כלול תשלום לחוקר הראשי מכספי המחקר הנדון.
 

 • מחקרים מסוג ב'

           אלו מענקי מחקר וחוזי מחקר שאין בתקצובם תשלום לחוקר הראשי.

           שיעור תוספות המחקר והזכאות לתוספות אלה נקבעים ע"י הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת).

           מנהלת מחקר ופיתוח מחשבת את שיעור התוספת ומודיעה על כך לחוקר

           וליחידת השכר לצורך ביצוע.

הערה:


חבר סגל בשבתון בחו"ל או בחופשה ללא תשלום (חל"ת) אינו זכאי לתוספות אלה.

 
* בתקופת פטמ"ה - פטור מהוראה, חבר הסגל זכאי לקבל תוספת מחקר א' ו-ב', ומענקים אקדמיים

   עפ"י הנחיות של יו"ר ועדת השכר - נדב לירון מיום 11.3.99

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>