דירוגים מינהליים

 עובדים מינהליים מועסקים באוניברסיטה בדירוגים הנהוגים בשירות הציבורי במדינה.

  • הסבר
  • רכיבי שכר

                                    יחידת השכר

                   מידע לעובד המנהלי שבהסכם קיבוצי

                                                  

יחידת השכר מטפלת בחישוב השכר לכלל עובדי האוניברסיטה שבסגלים השונים.

פרט לתשלום השכר בתחילת כל חודש לחשבונות עובדי האוניברסיטה והפקת תלושי השכר, מטפלת היחידה גם בהעברת כספים למוסדות השונים הקשורים לשכר : מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות פנסיה,  קופות גמל, ביטוחים , קרנות השתלמות וכו'.

השכר של העובדים המנהליים מושפע מהיקף המשרה, דירוג ודרגת העובד, הוותק שצבר וכן מנתונים אישיים הבאים לביטוי בניכוי מס הכנסה, ובהורדות/זכאויות אחרות בשכר.

באופן כללי, השכר מושפע מההסכמים הקיבוציים הכלליים ומהסכמי עבודה פנים  אוניברסיטאיים.

הדירוגים המנהליים באוניברסיטה הינם: אחיד, מח"ר, טכנאים ומהנדסים, בכ"מ, פרה רפואיים ומשפטנים.

הטיפול בכל הקשור לשכר העובד מבוצע על ידי חשב השכר שמונה כרפרנט הפקולטה/היחידה.

טיפול זה בא לביטוי בתשלומים ובזכאויות השונות המרכיבות את שכר העובד וכן בניכוים מהשכר     ( ניכויי חובה, ניכויים על פי הסכם וניכויי רשות).

במסגרת יחידת השכר יש את מדור פרישה ופיצויים המטפל בכל הקשור לסיום עבודה, תשלום פיצויים ומענקים המגיעים לעובד המסיים את עבודתו עקב תום מינוי, התפטרות, פיטורין או עקב פרישה לגמלאות. כמו כן המדור נותן אישורים הקשורים לסיום העבודה וטפסים רלוונטיים למס הכנסה ולמוסדות השונים.

המידע המובא בחוברת זו מיועד לספק רקע כללי לעובד על מבנה השכר והרכבו ואינו מיועד לחישוב שכר פרטני.

 

טופס 101 – על פי כללי מס הכנסה חלה חובה על כל עובד למלא טופס 101 ולחתום עליו בעת תחילת עבודתו וכן בתחילת כל שנת מס.

 מילוי הטופס מתבצע באמצעות מערכת חילנט. כמו כן, לעובדים שאין גישה למערכת חילנט ניתן להורידו מאתר יחידת השכר – טופס 101.

על פי כללים אלו עובד שלא הגיש ליחידת השכר את הטופס מנוכה משכרו מס מקסימלי מתחילת עבודתו או מתחילת שנת המס. עובד שימציא אישור מפקיד השומה על תיאום מס שמופנה לאוניברסיטה ינוכה מס בהתאם לאישור שהמציא.

 

חשבון בנק – יימסר על ידי העובד בתחילת עבודתו בצרוף אסמכתה המעידה על כך שהחשבון הינו בבעלות העובד (אפשרי צילום שיק מבוטל).

עובד המעוניין לשנות פרטי חשבון בנק יש להוריד מאתר יחידת השכר– טופס שינוי חשבון בנק ולהגישו לחשב השכר המטפל.

 

 

רכיבי שכר המרכיבים את שכר הבסיס:

שכר משולב

זהו המרכיב הבסיסי בשכר הנגזר מטבלאות השכר שבהסכם הקיבוצי אליו משתייך העובד. שינויים בטבלאות אלו אפשריים רק עקב הסכמים קיבוציים כלליים חדשים ואינם משתנים בשל הסכמים מקומיים .

 

תוספת ותק

שנות הוותק של העובד מהוות מרכיבי משמעותי בשכר. הקידום בוותק הינו אחוז לכל שנת וותק. עובדים בעלי תואר שני (וכן בעלי תעודת הוראה שהנם בוגרי תואר ראשון) הקידום הינו בשיעור של 1.5 אחוז לשנה. צבירת הוותק המקסימלית הינה 40 שנה ולא יותר מ - 45.24 אחוזים ( אחוז על אחוז). בחודש ינואר בכל שנה מבוצע הקידום בשנת וותק. ותק צבאי/שירות לאומי מוכר כוותר לשכר . כמו כן, מכירים גם בוותק ממקומות עבודה קודמים בהתאם לכללים החלים בעניין. הזכאות לשנות ותק מותנית בהגשת מסמכים בעת הקליטה ולא יאוחר מתום שנה לתחילת ההעסקה באוניברסיטה.

 

גמול השתלמות

קיימים 2 גמולים- ניתן להוריד בקישוריות גמול א' וגמול ב'  המשולמים בהתאם לאישור ועדת זכאות לגמול על פי הדירוג אליו שייך העובד ובכפוף לעמידה בתנאים שהועדה קבעה.

את המסמכים לצורך בקשת הזכאות (עמידה ביעד שעות ההשתלמות הדרושות) יש להפנות ישירות לועדה בהתאם לדירוגו של העובד.

אם אושרה הזכאות, התשלום יבוצע מתאריך תוקף האישור אך לא יותר מ-12 חודשי רטרו מיום הגשת מסמך הזכאות ליחידת השכר.

 

תוספת התייעלות

תוספת התייעלות -  רכיב שכר שנגזר מהסכם קיבוצי משנת 1991.

תוספת ההתייעלות מורכב מבסיס (התייעלות א') בשיעור 27.6 אחוז ומתוספת (התייעלות ב') אשר שיעורה הולך ופוחת ככל שדרגת העובד גבוהה יותר.

 

תוספת שכר – תוספת 2009 – תוספת 2011

תוספות שכר נוספות : 2009, 2011 וכן סמל תוספת שכר – ניתנות על פי הסכמים קיבוציים כלליים ולפי הדירוג הרלוונטי.

 

דמי ביגוד

תשלום אחיד בסך כ-178 ₪ מידי חודש המתעדכן בהתאם לשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן.

 

החזר הוצאות טלפון

תשלום אחיד בסך 48.6 ₪ לחודש.

 

דמי הבראה

התקופה לעניין הזכאות נקבעת על פי תקופת העסקה באוניברסיטה במסגרת ההסכם הקיבוצי בלבד.

קיימות 2 רמות: עד 9 שנות עבודה באוניברסיטה זכאות ל-11 יום בשנה.

                     מעל 9 שנות עבודה באוניברסיטה זכאות ל- 13 יום בשנה.

דמי ההבראה משולמים מידי חודש  (הסכום שנתי מחולק ב-12).

התעריף של יום הבראה הינו צמוד למדד המחירים לצרכן ובנוסף גם מתעדכן אחת לשנה עפ"י התעריף הנקבע למוסדות להשכלה גבוהה.

 

תוספת ניידות

סכום קבוע חודשי בסך 70.74 ש"ח .

 

תוספות שקלית 2016 ותוספת 2016

תוספות הניתנות במסגרת ההסכם הקיבוצי הכללי משנת 2016 .

התוספות הינן הדרגתיות ומחולקות ל-2 :

תוספת שקלית – סכום קבוע על פי דירוג.

תוספת 2016 -  תוספת אישית כאחוז משכר העובד.

 

תשלומים אחרים

 

תשלום שעות נוספות

משולם בהתאם לתעריף השעתי של העובד ובהתאם למכסת השעות הנוספות המאושרות לתשלום.

בגין השעתיים הראשונות משולמת תוספת של 25% ומעבר לשעתיים תוספת של 50%.

דמי כלכלה בגין שעות נוספות – מעל שתי שעות נוספות משולם סך 19.3 ₪ .

 

קצובת נסיעה

הזכאות להחזר הוצאות נסיעה לאוניברסיטה וממנה הינה בהתאם לעלות כרטיס חופשי חודשי ולא יותר מ-544 ₪ או בהתאם לעלות מספר ימי ההגעה לאוניברסיטה כנמוך שבהם.

הזכאות קיימת כאשר מרחק הנסיעה מבית העובד לאוניברסיטה עולה על 3 תחנות עצירה.

עובד שאינו מקבל החזקת רכב זכאי לפיצוי נוסף בדמי הנסיעה בגובה חופשי חודשי עירוני.

התעריף נקבע עפ"י תקנות החשב הכללי בשיעור המתעדכן מפעם לפעם.

טופס בקשה להחזר יש להוריד מאתר יחידת השכר – בקשה לתשלום קצובת נסיעה.

 

החזר הוצאות אחזקת רכב

השתתפות האוניברסיטה בתשלום החזקת רכב מחולקת ל-2:

1. עבור ביטוחים ורשיונות – מגולם בתלוש השכר. משולם בכפוף להמצאת אישור תשלום וצילום הפוליסה על שם העובד או בן/בת הזוג.

א. סך ההחזר בגין ביטוח חובה ומקיף המקסימלי (כנגד המצאת אישור תשלום/פוליסות) למשרה מלאה הינו 6,820 ₪ (בשנת 2020).

ב. סך ההחזר המקסימלי לעובדים המבטחים את רכבם בביטוח חובה ובביטוח צד ג' למשרה מלאה הינו 2,287 ₪ (לחובה ולצד ג' יחדיו).

2. מרכיב שוטף – משולם מידי חודש בהתאם לתעריף שנקבע על ידי החשב הכללי לק"מ ובהתאם לכמות הק"מ להם זכאי העובד.

הזכאות לההחזר מותנית בהגשת אסמכתאות נדרשות לא יאוחר מתום השנה השוטפת שבגינה מבקשים את ההחזר.

בכל מקרה לא יינתן החזר רטרו אקטיבית בגין תקופה העולה על שנה ממועד הגשת המסמכים ליחידת השכר.

 

דמי חברות באגודות מקצועיות

סך כ-780 ₪ מגולם בשכר המשולם אוטומטית בחודש אוקטובר לדירוג המח"ר והמהנדסים.

 

מענק יובל

משולם לדירוגים : אחיד, מח"ר, מהנדסים, טכנאים ופרה רפואיים.

התשלום הינו בשכר חודש ספטמבר והינו בשיעור 60% מהמשכורת הקובעת.

התשלום הינו בגין השלמת תקופת העסקה של 25 שנים במקומות המוכרים למענק זה על פי רשימה ארצית המפרטת את המקומות המוכרים.

 

החזר שכר לימוד כנגד קבלות

משולם בכפוף להמצאת אישור זכאות ממדור כ"א ובקרה בצרוף מסמכים רלבנטיים.

החזר בגין שכר לימוד בצרוף גובה שכ"ל יש להמציא לחשב/ת השכר המטפל/ת (רק לאחר שניתן אישור מדור כ"א כאמור)

תוספת מעונות

עובדים מנהליים וכן חברי סגל אקדמי בכיר שבנות זוגם מועסקות  ואינן מקבלות תוספת מעונות בשכרן, זכאים לקבל בשכרם תוספת מעונות.

תשלום התוספת הינו עבור ילדים עד גיל 5. יש למלא הצהרה,  לצרף אישורים ולהגיש לחשב שכר המטפל.

 

סיום לימודים לתואר אקדמי – הטבת מס

עובדים שסיימו תואר אקדמי יכולים להנות מהטבת מס כנגד המצאת אישור על סיום התואר בכפוף  למילוי טופס המיועד לכך.

את הטופס ניתן להוריד מאתר יחידת השכר- זכאות לנקודות זיכוי תואר אקדמי.

 

דמי חבר להסתדרות, מס ארגון ומס ועד

על פי ההסכם הקיבוצי מכל עובד המועסק במסגרת הסכם קיבוצי יש לנכות דמי חבר בשיעור 0.95% מהשכר. עובדים המודיעים בכתב שאינם מעוניינים לשלם דמי חבר, ההורדה מהשכר תהיה בשיעור 0.8% עבור מס ארגון בלבד.

כמו כן, מהעובדים המועסקים במסגרת הסכם קיבוצי מנכים 0.4% למימון פעילות הוועד.

 

 

 

 

 

 

ביטוח חיים

עובדים המעוניינים להצטרף לביטוח חיים קולקטיבי באמצעות האוניברסיטה יכולים להצטרף דרך הקישורית: טופס הצטרפות לקולקטיב ביטוח חיים מנורה.

עלות הביטוח הינה תלויית גיל העובד. הביטוח החל משנת 2018 נעשה באמצעות חברת מנורה מבטחים. קיימת השתתפות הנהלה בסך מחצית עלות הביטוח. על פי תקנות מס הכנסה בגין השתתפות זו נזקף שווי הטבה בתלוש השכר של העובד.

 

קרן השתלמות

עובדי אוניברסיטה שבמסגרת הסכם קיבוצי זכאים לחסוך במסגרת קרן השתלמות בהתאם לדירוגם.

משכר העובד מנוכה 2.5% והאוניברסיטה מפרישה 7.5% מידי חודש.

בתום 6 שנות חברות בקרן העובד יכול למשוך את הצבירה שבקרן כשזה פטור ממס.

 

קופת גמל

עובדי אוניברסיטה שבמסגרת הסכם קיבוצי זכאים לחסוך במסגרת קופת גמל בהתאם לדירוגם וזאת על מרכיבי השכר שלא מפרישים בגינם לפנסיה.

משכר העובד מנוכה 5% והאוניברסיטה מפרישה 5% נוספים מידי חודש.

בהגיע העובד לגיל 60יכול למשוך את הצבירה שבקרן והיא פטורה ממס.

 

 

קרן פנסיה

בהתאם לצו הרחבה במשק ובמסגרת ההסכמים הקיבוציים, כלל עובדי האוניברסיטה מצורפים לקרן פנסיה בתחילת עבודתם. במסגרת החיסכון בקרן הפנסיה האוניברסיטה מפרישה מידי חודש מהשכר בין  6.5%-7% כמרכיב תגמולים ו-6% כמרכיב פיצויים. במקביל מנוכה מהעובד 6%-6.5% וכל זה נחסך לעובד במסגרת קרן הפנסיה.

 

תשלומים בסיום העסקה

במהלך העבודה השוטפת של העובד האוניברסיטה מפקידה מידי חודש בקרן הפנסיה למרכיב הפיצויים 6% מהשכר.

הפקדה זו הינה חלק מהצבירה הפנסיונית של העובד ומובאת בחשבון לעניין תשלום קצבתו בהגיעו לגיל הפרישה.

היות והזכאות על פי חוק הינה של חודש בשנה ,כלומר 8.33%, מבוצעת השלמה לזכאים בעת סיום העסקה.

זכאים להשלמת מענק פיצויים (בשיעור 2.33%):

  • כאשר קיימת זכאות לפיצויים על פי חוק.
  • כאשר העובד פוטר או המינוי לא הוארך מיוזמת האוניברסיטה.
  • עובד קבוע שהתפטר והינו בעל וותק של מעל שנתיים באוניברסיטה.
  • בעת פרישה לגמלאות של עובד המועסק במסגרת הסכם קיבוצי.

 

מענק פרישה נוסף (בשיעור 2%) – עובד בהסכם קיבוצי שבסגל המנהלי זכאי במועד פרישתו לפנסיה לקבל מענק פרישה נוסף בשיעור 2% ממשכורתו האחרונה מוכפל במספר חודשי עבודתו ובהתאם לאחוז המשרה שעל פיה הועסק במהלך תקופת שרותו באוניברסיטה.

 

פיצוי בעד ימי מחלה לא מנוצלים – עובד מנהלי שחל עליו ההסכם הקיבוצי ופורש מהאוניברסיטה לגמלאות יהיה זכאי לקבל את פדיון ימי מחלה שלרשותו בהתאם לנוסחה:

ניצול של פחות מ- 36% מסך כל ימי המחלה שצבר יהיה זכאי לפדיון של 8 ימים על כל 30 ימים בלתי מנוצלים.

ניצול של יותר מ-36% ופחות מ-65% מסך כל ימי המחלה שצבר יהיה זכאי לפדיון של  6 ימים על כל 30 ימים בלתי מנוצלים.

עובד שניצל 65% ומעלה מסך כל ימי המחלה שצבר במהלך תקופת עבודתו לא יהיה זכאי לפדיון.

למידע נוסף בכל הקשור בתנאי פרישה ותשלום מענקי פרישה ופיצויים ניתן להיכנס לקישורית סיום העסקה באתר יחידת השכר.

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>