מועמדים פנימיים

מועמדים פנימיים הנם עובדי הסגל  המינהלי באוניברסיטת תל אביב, המועסקים עפ"י הסכם העבודה הקיבוצי (שכר בהתאם לדירוג ודרגה) באחת מהאפשרויות הבאות :

  • העסקה תקנית (עובדים במעמד קבוע או זמני) .
  • העסקה ארעית (עובדים שהתקבלו לתקופת מילוי מקום או לביצוע משימה לתקופה הקצובה בזמן).

לתשומת לב -

1. ניתן להגיש מועמדות ליותר ממשרה אחת, בו זמנית .

2. מועמדים פנימיים, שמסיבה כלשהי לא הגישו מועמדותם במהלך הפרסום הפנימי, רשאים להגיש מועמדותם גם במסגרת הליך הפרסום החיצוני. היה ונתוניהם יהיו שווים למועמדים החיצוניים, תינתן להם עדיפות בבחירה. 

 

שלבים בתהליך המיון בהליך הפנימי:

1. הצגת מועמדות במהלך עשרת ימי הפרסום ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשה. יש להעביר קורות חיים עדכניים לכתובת המייל, כמצוין בפרסום (במקרים בהם אין נגישות למחשב, יש לפנות למדור גיוס והשמה לתיאום אופן הגשת המועמדות). 

 

2. מיון קורות חיים- מדור גיוס והשמה עורך מיון של כלל הפניות הפנימיות בהתייחס לנתוני ההשכלה והניסיון אל מול הדרישות כפי שהוצגו בפרסום. עמידה בדרישות הסף הינה תנאי הכרחי. אי עמידה מוגדרת כ"דחייה על הסף" והודעה על כך נמסרת למועמד. קורות החיים של כל המועמדים העונים לדרישות הסף, מועברים אל הממונה ביחידה המגייסת, סמוך למועד קבלת הפנייה.

 

3.ראיון ביחידה–  הממונה ביחידה המגייסת מזמן לראיון את כל המועמדים שקיבל לגביהם קורות חיים ממדור גיוס והשמה. בתום סבב הראיונות, מעביר אל מדור גיוס והשמה סיכום מיון ראשוני. המועמדות של כל אחד מהמועמדים נשקלת אל מול דרישות המשרה ובהשוואה לכלל המועמדים שהגישו מועמדותם. לעיתים, ממליץ הממונה  להמשיך רק עם חלקם. המלצתו טעונה בדיקה ואישור של אגף משאבי אנוש וועד העובדים. היה והמלצתו מתקבלת, מוגדרת כ"דחיית במיון ראשוני ביחידה" ותשובה על כך נמסרת למועמד, על ידי מדור גיוס והשמה סמוך לקבלת ההחלטה.

 

4.הפנייה למבדקי התאמה- מדור גיוס והשמה מתאם עם המועמדים מועד לביצוע מבדקי התאמה . המבדקים נערכים במכון אבחון חיצוני.

 

5.איסוף חוות דעת ממונים– מדור גיוס והשמה מעביר אל הממונים של כל אחד מהמועמדים (לאחר יידוע המועמדים על כך) רשימת מדדים אחידה לכלל המועמדים להתייחסות ספציפית לתפקיד עליו מתמודדים.

 

6.בחירה– תהליך הבחירה מתנהל בהתאם להגדרה של המשרה עליה מתמודדים.

במשרה המוגדרת כמכרז, הבחירה נערכת במעמד ועדת מכרזים. לעיתים נדירות , מחליטים חברי הוועדה לבחור גם במועמד מס' 2.

 

במשרות שאינן מוגדרות כמכרז, הבחירה נערכת בהחלטה משותפת של הממונה ביחידה המגייסת עם אגף משאבי אנוש.

 

7. מתן תשובות - כל המועמדים אשר הגישו מועמדותם, מקבלים תשובה טלפונית, סמוך ככל האפשר למועד הבחירה. מועמדים שנבחרו מקבלים בנוסף מכתב קבלה מאת אגף משאבי אנוש.

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive