מועמדים חיצוניים

למשרה תקנית המפורסמת חיצונית רשאים להגיש מועמדות כלל עובדי האוניברסיטה והקהל הרחב שמחוצה לה ובלבד שעונים לדרישות הסף - מבחינת דרישות ההשכלה והניסיון, כמצוין בפרסום המשרה. במשרות בהן מצוינת הכשרה פורמלית בתחום ספציפי (ספרנות/מחשבים וכו'), נדרשת תעודת הסמכה בתחום.

 

 שלבים בתהליך המיון בהליך החיצוני :

 

1. הצגת מועמדות באמצעות העברת קורות חיים עדכניים לכתובת המייל, עד למועד האחרון להגשה, כמצוין בפרסום. רק הפניות המתאימות ביותר מקבלות מענה.

 

2. מיון קורות חיים– מדור גיוס והשמה ממיין את קורות החיים ומעביר לממונה ביחידה את אלו המתאימים ביותר לדרישות המשרה.

 

3. ראיון ביחידה ואיסוף חוו"ד ממונים– הממונה ביחידה ממיין את הפניות ומזמן לריאיון את המועמדים בעלי הנתונים המתאימים ביותר למשרה. חובה על המועמדים המרואיינים להמציא תעודות השכלה, למלא שאלון למועמד ולהעביר פרטי ממונים ממליצים , לרבות פרטי ההתקשרות עמם .

 בתום סבב הראיונות בוחר הממונה במועמדים הרלבנטיים ביותר (כ- 2-3 ) ומפנה את פרטיהם אל מדור גיוס והשמה, להמשך תהליך המיון . במקביל, פונה הממונה אל הממליצים.

 

 4. מבדקי התאמה– מדור גיוס והשמה מפנה את המועמדים למבדקי התאמה במכון חיצוני.

טרם ההפניה למבדקים מקבלים המועמדים מידע לגבי תנאי ההעסקה, בהתאם למקובל באוניברסיטה ובתיאום עם הממונה ביחידה המגייסת.

 

5. בחירה – תהליך הבחירה מתבצע בהתאם להגדרת מעמד המשרה :

 במשרה במעמד מכרז – קבלת ההחלטה הינה במעמד ועדת מכרזים.

 במשרה שאינה מכרז - מקבל הממונה החלטה לגבי הבחירה, בשיתוף עם אגף משאבי אנוש.

 

6.מתן תשובה– ניתנות טלפונית למועמדים שהגיעו לראיון . הממונה מודיע טלפונית למועמד הנבחר , סמוך מאד למועד קבלת ההחלטה ואגף משאבי אנוש מעביר אליו הודעת קבלה כתובה.

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive