קרן מחקר מיוחדת

קרן מחקר מיוחדת

 

חבר הסגל יהא ראשי להעביר בקשה על העברת כספים העומדים לזכותו בקרן לקשרי מדע לשם הקמת קרן מחקר מיוחדת אחת לחמש שנים, לכיסוי הוצאות מוכרות לצרכי מחקר כמפורט בהמשך.

את הבקשה יש להעביר למדור נסיעות וזכויות אקדמיות שבאגף משאבי אנוש באמצעות טופס פתיחה/הגדלת קרן מחקר מיוחדת על-פי אחת מהחלופות הבאות:

  1. העברת סכום כולל של 7300$
  2. העברות שנתיות בשיעור של עד 25% מסכום ההקצבה השנתית של הקרן לקשרי מדע ובלבד שהסכום הכולל שיועבר משך חמש שנים לא יעלה ע"ס של 7300$.
  3. הסכום הנקוב בסעיף 1 יתעדכן באופן בו מתעדכנים התעריפים בנוהל קרן הקצבות לקשרי מדע בינלאומיים.

ניהול הקרן:

לאחר אישור בקשת ההעברה, קרן המחקר המיוחדת תנוהל באמצעות רשות המחקר של האוניברסיטה בהתאם לכללים הנהוגים ברשות המחקר לניהול קרנות מחקר אחרות, בשינויים המחוייבים על-פי העניין.

* כספי הקרן המיוחדת לא יישאו ריבית ורווחים וערכיהם יבוטאו בדולרים של ארה"ב.

* חבר הסגל לא יוכל להורות על החזרת כספים מקרן המחקר המיוחדת לקרן קשרי מדע.

* כספי קרן המחקר המיוחדת אינם ניתנים לפדיון מכל סיבה שהיא ואינם ניתנים להורשה.

הוצאות:

חבר סגל יהא רשאי להורות על ביצוע תשלומים מכספי קרן המחקר המיוחדת אך ורק בגין הוצאות מוכרות לצרכי מחקר ובאמצעות רשות המחקר.

הוצאות מוכרות: שכר עבודה לפי שעות לעזרה בהוראה ובמחקר, רכישת ציוד ואחזקתו, רכישת חומרי מחקר, אירוח מרצים אורחים, סיור הוראה ומחקר בארץ ובחו"ל, רכישת ספרים וכתבי עת מקצועיים, דמי חברות באגודות מקצועיות וכן הוצאות אחרות שיוכרו לעניין זה מעת לעת ע"י הנהלת האוניברסיטה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל טובין שיירכשו מכספי קרן המחקר המיוחדת יהיו רכוש האוניברסיטה לכל דבר ועניין לרבות, רישומם ברשימת המצאי הרלוונטית ואחזקתם בהתאם לנוהלי האוניברסיטה והוראותיה.

קרן המחקר המיוחדת לא תזכה את חבר הסגל בכל תוספת שכר, לרבות תוספת מחקר. כמו כן לא יהא רשאי חבר הסגל להורות על ביצוע תשלומי שכר ו/או כל הטבה כספית אחרת לעצמו מכספי קרן המחקר המיוחדת.

בנוסף לאמור לעיל, יהא רשאי חבר הסגל להורות על תשלום הוצאות כדלקמן מכספי קרן המחקר המיוחדת:

  1. יתרת דמי אש"ל שהוציא בעת שהותו בחו"ל לצרכי מחקר – היתרה שמעבר לתקרה המוכרת ע"י רשויות מס הכנסה – ובצירוף הוצאות המס המתחייבות בגין תשלום זה.
  2. דמי שכירת רכב שהוציא בעת שהותו בחו"ל לצרכי מחקר בצירוף הוצאות המס המתחייבות בגין תשלום זה.

* כל הכתוב לעיל הינו תקציר ובכפוף למידע אשר ניתן למצוא בנוהל קרן מחקר מיוחדת

להורדת טופס לפתיחת/הגדלת קרן מחקר מיוחדת

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>