הקצבה לקשרי מדע

הקרן לקשרי מדע (קקמ"ב)

 

ההקצבה לקשרי מדע בינלאומיים הינה הקצבה הנרשמת בכרטיסו של חבר סגל הרשאי להשתמש בה, בתנאים והמגבלות המפורטים בהמשך, לכיסוי הוצאותיו למטרות פעילות אקדמית מאושרת והוצאות מותרות בחו"ל, פעילות אקדמית והוצאות מותרות בארץ.

צבירת הזכויות בקרן תהיה בהתאם לתעריפים מדורגים, המשתנים מדרגה לדרגה, וייקבעו מעת לעת על-ידי ועדת השכר הכפופה לועד ראשי המוסדות, בכל שלב העסקתו של חבר הסגל באוניברסיטה. (שינוי בדרגה או באחוז המשרה לא ישנה, איפא, את היקף הזכויות שנצברו קודם לכן.)

*התעריפים יבוטאו בדולרים והזכויות הנצברות בקרן אינן נושאות ריבית.

*הקרן מזוכת פעמיים, מחצית ב-1.10 ומחצית ב-1.4.

הקדמת זכויות – תאושר לאחר בדיקת נתוני הפונה הקדמת זכויות עבור חוקר שהקצבתו הסתיימה בגובה 50% מההקצבה בתקופה הבאה , יש להגיש פנייה לרכזת נסיעות בנושא.

פעילות אקדמית – פירושה, פעילות מדעית/מחקרית – כמו מחקר, מתן הרצאה מדעית, השתתפות בכינוס או סימפוזיון מדעי, השתלמות מקצועית וכיו"ב – הנערכת בארץ או בחו"ל.

הוצאה מותרת- פירושה, שימוש בכספים שנרשמו לזכות חבר סגל הקרן למימון פרסומים בכתבי עת מדעיים, לתשלום דמי חבר באגודות מקצועיות,  תשלום דמי מנוי על כתבי עת מדעיים ומקצועיים, לתשלום דמי בדיקת מאמרים, לתשלום עבור תרגומים של ספרות מקצועית, או לכל מטרה אחרת שתאושר, מזמן לזמן על-ידי הרשויות האוניברסיטה המוסמכת.

חבר סגל המשתמש בכספים הרשומים לזכותו בקרן למימון פעילות אקדמית מאושרת יקבל, בכפוף לזכויות היוצאים לפעילות אקדמית בחו"ל ובארץ ולהוראות שלטונות מס הכנסה ו/או משרד האוצר, את הסכומים שאושרו לו במט"ח או בשקלים טרם יציאתו מהארץ והחזר בשקלים לאחר דיווח ההתחשבנות מאושר עם חזרתו.

 

הזכאים לצבירת זכויות בקרן

 

 הרשומים מטה יצברו זכויות בקרן, אם הם מועסקים באוניברסיטה ב-50% משרה או למעלה מכך:

 

אסיסטנטים ומדריכים- חברי סגל בעלי מינוי לדרגת אסיסטנט, או דרגה גבוהה יותר, במסלול אסיסטנטים ומדריכים.

מסלול רגיל ונילווה- חברי סגל בעלי מינוי לדרגת מרצה, או דרגה גבוהה יותר, במסלול הרגיל או הנילווה.

מסלול מקביל- חברי סגל בעלי מינוי מורה עוזר, או דרגה גבוהה יותר, במסלול המקביל.

מסלול חוקרים- חברי סגל לדרגת חוקר עוזר, או דרגה גבוהה יותר, במסלול החוקרים.

עמית- חברי הסגל בעלי מינוי לדרגת עמית.

מסלול קליני- העסקה שלא בפקולטה לרפואה: חברי סגל בעלי מינוי לדרגת מרצה קליני, או דרגה גבוהה יותר, במסלול הקליני, המועסקים שלא בפקולטה לרפואה.

 

הרשומים מטה יצרו זכויות בקרן גם אם הם מועסקים באוניברסיטה בפחות מ-50% משרה:

 

מקצועות קליניים- מורים במקצועות הקליניים, בעלי מינוי לדרגת מרצה, או דרגה גבוהה יותר, במסלול הרגיל.

מסלול קליני- העסקה בפקולטה לרפואה: חברי סגל בעלי מינוי לדרגת מרצה קליני, או דרגה גבוהה יותר, במסלול הקליני, המועסקים בפקולטה לרפואה.

 

מדריכים במקצועות קליניים

מדריכים במקצועות קליניים אינם זכאים לצבור זכויות בקרן, ואולם – 

מי שמונה לדרגת מרצה (במקצוע קליני), או דרגה גבוהה יותר, במסלול הרגיל, ברצוף למינויו כמדריך במקצוע קליני, יהיה זכאי שיזקפו לזכותו, חרף האמור לעיל, זכויות בקרן מיום 1.4.71 או מתחילת מינוי כמדריך, או לתקופה של ארבע שנים שקדמו למינויו כמרצה, הכל לפי התקופה הקצרה יותר.

 

מדריך במקצוע קליני שיצא להשתלמות המוכרת על-ידי ביה"ס לרפואה, לתקופה שאינה עולה על שנתיים, תוכר – עם העלאתו לדרגת מרצה – התקופה שקדמה ליציאתו להשתלמות הנ"ל לעניין רצף צבירת זכויות בקרן.

 

חברי הוראה ומורים אורחים יצברו זכויות בקרן בהתמלא התנאים כמפורט בנוהל קרן הקצבות לקשרי מדע בינלאומיים  - סעיף 8

 

חבר סגל אשר סיים עבודתו באוניברסיטה (וכן שאיריו של חבר סגל שנפטר) או חבר סגל שעבר למעמד שאינו מזכה אותו בהקצבה (לדוגמא מורה מן החוץ) יקבל את יתרתה הקצבה במטבע ישראלי בניכוי מסים כחוק.

 

*כל הכתוב לעיל הינו תקציב ובכפוף למידע אשר ניתן למצוא בנוהל קרן הקצבות לקשרי מדע בינלאומיים

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>