דפוסי העסקה בעונת לימודי הקיץ - הנחיות כלליות

 

המסמך מבוסס על החלטות הוועדה המרכזת בעניין עונת לימודי הקיץ ועל תקנוני המינויים הרלוונטיים,

וכן, על ההחלטות הנובעות מהסכם 2012.

 

1. עפ"י החלטת הוועדה המרכזת:

1.1   משך עונת לימודי הקיץ נקבע בכל שנת לימודים על-ידי הוועדה ומפורט בלוח השנה.

        היקף ההעסקה המרבי האפשרי הוא 50% משרה.

 

1.2. מספר השעות בקורס הניתן בעונת לימודי הקיץ יהיה שווה למספר השעות  הניתן באותו קורס בסמסטר רגיל. מצ"ב טבלת עזר המשווה בין מספר יחידות ההוראה של מורה מן החוץ בסמסטר רגיל לבין מספר יחידות
ההוראה בעונת לימודי הקיץ.

 

2. האחריות למעקב אחר הסדרי מתן פטור מהוראה לחברי הסגל המלמדים בקיץ (עפ"י סעיף  7 למסמך דפוסי העסקה בעונת לימודי קיץ המצ"ב), מוטלת על משני מנהלי לדקאן בפקולטות/ בתי הספר ועל הרכזות המנהליות בבתי הספר.

 

3. חברי הסגל האקדמי הבכיר יועסקו במהלך עונת לימודי הקיץ כמורים מן החוץ. התשלום תמורת העסקתם בעונת לימודי הקיץ במינוי מורה מן החוץ (עפ"י  סעיף   4  ו- 5  למסמך דפוסי העסקה בעונת לימודי הקיץ)
(כתב מינוי – נספח א'), יתפרס על פני 2 חודשים, יולי-  אוגוסט  (קיץ קצר) או על פני 3 חודשים, יולי- ספטמבר (קיץ ארוך).

 

אסיסטנטים, מדריכים ועמיתי הוראה יועסקו במהלך עונת לימודי הקיץ כעמיתי הוראה  באופן שבו סך היקף העסקתם  הממוצעת באותה שנת לימודים לא יחרוג מ- 100% משרה (כתב מינוי – נספח ה').
מעבר לכך, העסקתם בעונת לימודי הקיץ תהיה כמורים מן החוץ (כתב מינוי נספח א').

 

4. התשלום למורים מן החוץ המועסקים גם במהלך עונת לימודי הקיץ יתפרס על פני 2 חודשים, יולי-  אוגוסט  (קיץ קצר) או על פני 3 חודשים, יולי- ספטמבר (קיץ ארוך).
(כתב מינוי – נספח ד') .

5. לעוזרי ההוראה המועסקים בעונת לימודי הקיץ יופקו כתבי מינוי ל 2 חודשים, יולי-  אוגוסט  (קיץ קצר) או ל 3 חודשים יולי- ספטמבר (קיץ ארוך).

 

עוזרי הוראה יועסקו במהלך עונת לימודי הקיץ עד להיקף של 100% בממוצע שנתי במינוי עוזרי הוראה, ויתרת היקף העסקתם תהיה כמורים מן החוץ (כתב מינוי נספח ד') .

שכרם של עוזרי ההוראה המועסקים בקיץ ישולם ב-  2 חודשים, יולי-אוגוסט  (קיץ קצר), או ב 3 חודשים יולי-ספטמבר (קיץ ארוך).

מצורפות הנחיות להזנת מינוי עוזר הוראה בקיץ באורקל והפקת כתב המינוי.

 

6.   סך התשלום לכלל הסגלים המועסקים  בעונת לימודי הקיץ, יהיה שווה לתשלום הכולל עבור סמסטר רגיל בגין אותו סוג מינוי, היקף ומטלות. כל זאת, בכפוף לכללים שנקבעו בהסכם 2008  ובהסכם 2012.

 

7.  בלינקים שלהלן מצורפות הנחיות מפורטות:

סמסטר קיץ קצר:

סמסטר קיץ ארוך:

 

מידע נוסף ניתן למצוא במצגת.

 

יש לדאוג לכך שתכנון השיבוץ לעונת לימודי הקיץ והפעלתו ייעשו במסגרת התקציב המאושר בלבד.

 

 

מדור כ"א ובקרה, מאי 2015

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive