מחקר/פרוייקט

זכויות מחלה לעובדים בשכר כולל המועסקים על חשבון מענקי מחקר ותקציבי פרויקט

 

להלן מידע בדבר זכויות לעניין היעדרות עקב מחלה:

 

ככלל, זכויות לעניין מחלה נשענות על חוק דמי מחלה התשל"ו 1976 וכן על חוקים ותקנות נוספות שנקבעו בהמשך על ידי המחוקק.

 

עובדים המועסקים על חשבון מענקי מחקר ותקציבי פרויקטים זכאים לזכויות נוספות בכפוף לנוהל העסקה על חשבון מענקי מחקר ותקציבי פרויקט ובהתאם לנהוג באוניברסיטה.

 

(ככלל, בכל מקום בו מצוינת במסמך זה המילה "עובד" הכוונה היא לעובד ועובדת כאחד. כאשר הזכות מוקנית לעובדת בלבד , מצוינת במפורש המילה "עובדת")

 

 

זכאות לימי מחלה - עובדים בשכר כולל:

 

על פי הנוהל הזכאות לימי מחלה היא בשיעור של שניים וחצי יום לחודש יחסית להיקף המשרה, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה.

 

ימי המחלה ניתנים לצבירה. אך, אינם ניתנים לפדיון בסיום העבודה.

 

בתקופת מחלה אין צבירה של ימי מחלה.

 

עובד שהייתה הפסקה בהעסקתו באוניברסיטה ולא ניצל את ימי המחלה שעמדו לזכותו עד לתום תקופת עבודתו, אינו יכול לנצל ימים אלו בתקופת עבודה מאוחרת יותר בה שב לעבודה.

 

 

 

מחלה אישית - ניצול ימי מחלה - עובדים בשכר כולל:

 

עובד הנעדר מעבודתו בשל מחלה, חייב להודיע על כך לממונה עליו במהלך היום הראשון להיעדרותו.

 

על העובד להעביר לממונה עליו תעודה רפואית המעידה על מחלתו.

 

  • על פי הנהוג באוניברסיטה עובד המועסק ע"ח מחקר או פרויקט בשכר כולל  זכאי לתשלום מלא בגין היעדרות עקב מחלה החל ביום הראשון למחלתו, בכפוף לאישור רפואי.
  • על פי חוק, היעדרות מפאת מחלה היא קלאנדרית וכוללת את כל ימי מחלתו של העובד, לרבות ימי אי עבודה, ימי מנוחה שבועית וחגים.
  • על פי הנהוג באוניברסיטה, היעדרות על חשבון ימי מחלה אפשרית גם לחלק משעות יום העבודה. בכל מקרה, אישור מחלה מאושר בין השעה 7.00 לשעה  16.00 ועד לתקן שעות העבודה היומי.
  • עובדים הנאלצים לאחר או להיעדר בשל בדיקות או טיפול רפואי במהלך יום העבודה, יחתימו את כרטיס הנוכחות בכניסתם. במקרה של איחור, בצאתם ו/או בשובם לעבודה (הכול לפי  העניין). פרק הזמן שיחושב כ"מחלה" יכלול את פרק הזמן הנקוב באישור הרפואי בתוספת חצי שעה לפני הטיפול ו/או חצי שעה לאחריו (כלומר, פרק זמן שמיועד לנסיעות מהעבודה לטיפול או בחזרה לעבודה).
  • בכפוף לאישורים רפואיים עובד יכול לנצל את מלוא המכסה הצבורה של ימי המחלה.
  • עובד אשר מיצה את ימי המחלה להם היה זכאי אינו יכול לנצל ימי מחלה על חשבון זכות עתידית. היעדרות מסיבות מחלה מעבר לזכות הצבורה אינה משולמת.

 

 

ניצול מיוחד -  ימי מחלה - עובדים בשכר כולל:

 

מחלת בן משפחה: עובד זכאי לזקוף על חשבון המכסה האישית הצבורה של ימי המחלה, היעדרות בשל מחלת בן משפחה, כמפורט להלן:  לשם מימוש זכות זו נדרש העובד לצרף אישורי מחלת בן המשפחה, לרבות הצהרה בדבר גיל החולה ושאין בן משפחה אחר המטפל בחולה באותו זמן. המכסה הקבועה  למחלת בן משפחה אינה נצברת משנה לשנה.

אלה סוגי מחלת בן משפחה המאושרים (בחלקם הזכות מוענקת אוטומטית ובחלקם נדרשת פנייה אישית להסדרתה):

 

מחלת ילד: עובד זכאי לנצל עד 8 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילד עד גיל 18 (מוענק אוטומטית).

 

מחלת ילד בחזקה בלעדית: עובד שהינו הורה יחיד זכאי לנצל עד 16 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילד עד גיל 18. (מותנה במילוי הצהרה).

 

מחלת אדם (בן/בת של עובד) עם מוגבלות: עובד המועסק מעל שנה זכאי לנצל עד 18 ימי היעדרות בשנה ובנוסף 52 שעות ללא כל ניכוי מהשכר,  בשל מחלת בן / בת  עם מוגבלות. (כמוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות). 

ילד שסובל ממחלה ממארת: עובד המועסק מעל שנה זכאי לנצל עד 90 ימי היעדרות בשנה בשל מחלה  ממארת של  ילד עד גיל 18. עובד שבן זוגו לא ניצל זכות זו במקום עבודתו ועובד שהינו הורה יחיד זכאי לנצל עד 110 ימים בשנה. ההיעדרות יכולה להיזקף ע"ח מחלה או חופשה כרצון העובד.

 

מחלת הורה / הורה של בן זוג: עובד זכאי לנצל עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת הורה או הורה  של בן הזוג באם מלאו להורה 65 שנים (מוענק אוטומטית).

 

מחלת בן זוג: עובד זכאי לנצל עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בן/בת זוג (מוענק אוטומטית).

 

מחלה ממארת של בן זוג: עובד המועסק מעל שנה זכאי לנצל עד 60 ימי היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת של בן/בת זוג. ההיעדרות יכולה להיזקף ע"ח מחלה או חופשה כרצון העובד.

 

טיפולי פוריות : עובד ועובדת זכאים להיעדר מעבודתם בשל טיפולי פוריות על חשבון ימי המחלה עד ל-40 שעות היעדרות בשנה (לעובדים בהיקף משרה חלקי, תחושב מכסת השעות באופן יחסי לשיעור חלקיות משרתם). 

 

היעדרות בהריון: עובדת הרה זכאית לתוספת של 40 שעות מחלה, מעבר למכסת ימי המחלה הקבועה, לשם בדיקות וטיפולים הקשורים להריונה. הזכאות תקבע לפי היקף משרתה ללא מגבלה למספר ימי העבודה בשבוע. הזכאות, בכפוף להצגת תעודות רפואיות מרופא נשים.  זכות זו אינה מוענקת אוטומטית. לשם הסדרת זכות זו יש לפנות למדור כח אדם ובקרה. 

 

שמירת הריון: היעדרות בגין שמירת הריון הושוותה להיעדרות בגין מחלה. דין היעדרות זו כדין היעדרות מפאת מחלה, אלא אם כן העובדת זכאית לגמלת שמירת הריון לפי חוק הביטוח הלאומי. עובדת רשאית לנצל ימי מחלה שנצברו לזכותה במהלך 30 היום הראשונים של שמירת ההיריון. העובדת תהא זכאית לגמלת שמירת הריון מהביטוח הלאומי על כל תקופת שמירת ההיריון אם זו עלתה על 30 ימים. העובדת אינה יכולה לקבל כפל תשלומים.

 

היעדרות בתום הריון: עובדת שהפילה והרופא מאשר היעדרות מסיבות רפואיות, זכאית להיעדר ע"ח  מחלה בהתאם לאישור הרופא, אך לא יותר מ- 6 שבועות. עובדת לאחר חופשת לידה אשר הרופא מאשר היעדרות מסיבות רפואיות, רשאית להיעדר ע"ח מחלה לתקופה של עד 6 חודשים מתום חופשת הלידה.

 

הריון ולידה של בת זוג: עובד זכאי לנצל עד 7 ימי היעדרות בשנה בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון או בשל לידה של בת זוגו. זאת על חשבון מכסת ימי מחלה אישית צבורה, ובנוסף ל- 6  ימי מחלת בת זוג. קיימות זכויות נוספות בגין לידה הנובעות מחוק עבודת נשים ואילו מפורטות במסמך נפרד.

 

תאונת עבודה: היעדרות שהוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה – לא תיזקף על חשבון ימי מחלה. זאת, עד לתקופה מרבית של 90 יום, כאשר לאחריה ההיעדרות תיזקף ע"ח מחלה.

 

מגבלות שנקבעות ע"י רופא תעסוקתי - עובדים בשכר כולל :

עובד אשר באופן זמני, מסיבות בריאות, על פי אישור רופא תעסוקתי, מסוגל לעבוד רק חלק מיום/ שבוע העבודה, יקבל את שכרו הרגיל בעד חלקי היום שעבד בפועל. אם עומדת לזכותו מכסה צבורה של ימי מחלה יוכל לנצל אותה להשלמת שעות עבודתו עד לתקן היומי.

 

 לא ניתן לעבוד מעבר לשעות/ימים שנקבעו עפ"י מגבלת הרופא התעסוקתי, לרבות בשעות נוספות.

 

עובד שעל פי אישור רופא תעסוקתי אינו יכול לעבוד כלל לפרק זמן מוגדר מראש במהלך תקופת המינוי, ימים אלו נזקפים על חשבון מכסה צבורה של ימי מחלה העומדים לרשותו.

 

הפסקת עבודה בתקופת מחלה - עובדים בשכר כולל:

ככלל, על פי חוק, חל איסור על פטורי עובד מסיבות הקשורות במחלה.

 

עובד שחלה יהיה זכאי להיעדר מהעבודה עד לניצול מלא של ימי המחלה הצבורה לזכותו.

 

עובד אשר שוהה במחלה ממושכת וניצל את מלוא ימי המחלה הצבורים יוגדר במצב של מחלה ללא תשלום עד תום תקופת מינויו.

 

סיוע רווחתי וסוציאלי - עובדים בשכר כולל:

באגף משאבי אנוש פועלים גורמי רווחה וגורמים אדמיניסטרטיביים לסיוע לעובדים הנדרשים להיעדר מהעבודה בשל מחלה ממושכת  או שנדרשים להיעדרויות תכופות עקב מחלתם הם  או מחלת בן משפחה.

 

לסיוע רווחתי יש לפנות לרכזת הרווחה במדור רווחה והדרכה (טל. 640-8215).

 

כן, מומלץ לפנות למדור פיצויים וזכויות סוציאליות (טל. 640-6130) לשם בירור זכויות על פי חוק וזכות לקצבת נכות מקרן הפנסיה ו/או המוסד לביטוח לאומי.

 

אגף משאבי אנוש מאחל לכל העובדים בריאות טובה, נוכחות מלאה, והצלחה בביצוע תפקידם. והעיקר שנהיה בריאים !

 

 

מדור כ"א ובקרה, פברואר 2019

המסמך נערך בשיתוף אגף משאבי אנוש והלשכה המשפטית

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>