סגל אקדמי

זכויות מחלה חברי הסגל האקדמי הבכיר, אסיסטנטים ומדריכים

 

להלן מידע בדבר זכויות לעניין היעדרות מפאת מחלה :

 

ככלל, זכויות לעניין ניצול ימי מחלה נשענות על חוק דמי מחלה התשל"ו 1976 . וכן על חוקים ותקנות נוספים שנקבעו בהמשך על ידי המחוקק . עובדים המועסקים על פי ההסכם הקיבוצי זכאים מעבר לאמור בחוק לזכויות נוספות בעניין ניצול ימי מחלה על פי הקבוע בהסכם.

חברי הסגל האקדמי, פטורים מדיווח נוכחות אך, נדרשים להצהרה מידי חודש בדבר היעדרות או אי היעדרות עקב מחלה. חבר סגל אשר אינו מעביר דיווחים כנדרש, יחשב הדבר כי ניצל במלואם את ימי המחלה בגין החודשים בהם לא דיווח.

 

(ככלל, בכל מקום בו מצוינת במסמך זה המילה "עובד" הכוונה היא לעובד ועובדת כאחד.

כאשר הזכות מוקנית לעובדת בלבד , מצוינת במפורש המילה "עובדת")

 

זכאות לימי מחלה :

על פי הסכם העבודה, הזכאות לצבירת ימי מחלה היא שניים וחצי יום לחודש יחסית להיקף המשרה, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי הצהרתו.

ימי המחלה ניתנים לצבירה ללא תקרה.
בתקופת מחלה אין צבירה של ימי מחלה.

עובד שהייתה הפסקה בהעסקתו באוניברסיטה ולא ניצל את ימי המחלה שעמדו לזכותו עד לתום תקופת עבודתו, אינו יכול לנצל ימי אלו בתקופת עבודה מאוחרת יותר בה שב לעבודה.

 

מחלה אישית-  ניצול ימי  מחלה:

-  על פי הסכם העבודה עובד זכאי לתשלום מלא בגין היעדרות עקב מחלה החל ביום הראשון למחלתו, בכפוף לאישור רפואי.

-  על פי חוק, היעדרות מפאת מחלה היא קלאנדרית וכוללת את כל ימי מחלתו של העובד, לרבות ימי אי עבודה, ימי מנוחה שבועית וחגים.

-  עובד אשר מיצה את ימי המחלה להם היה זכאי אינו יכול לנצל ימי מחלה על חשבון זכות עתידית.

היעדרות מסיבות מחלה מעבר לזכות הצבורה אינה משולמת.

 

 

ניצול מיוחד -  ימי מחלה  :

 

- מחלת בן משפחה : עובד זכאי לנצל על חשבון המכסה האישית הצבורה של ימי המחלה, היעדרות  בשל מחלת בן משפחה כמפורט להלן. לשם מימוש זכות זו נדרש העובד לצרף אישורי מחלת בן המשפחה, לרבות הצהרה בדבר גיל החולה ועל כך שאין בן משפחה אחר המטפל בחולה באותו זמן.

המכסה הקבועה  למחלת בן משפחה היא שנתית ואינה נצברת משנה לשנה.

אלה סוגי מחלת בן משפחה המאושרים:

 

-  מחלת ילד : עובד זכאי לנצל עד 8 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילד עד גיל 18.

מחלת ילד בחזקה בלעדית : עובד שהינו הורה יחיד זכאי לנצל עד 16 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילד עד גיל 18. (מותנה במילוי הצהרה).

- מחלת אדם (בן / בת של עובד) עם מוגבלות:  עובד המועסק מעל שנה זכאי לנצל עד 15 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בן/בת עם מוגבלות. (כמוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות). עובד שבן זוגו לא ניצל זכות זו במקום עבודתו  או עובד שהינו הורה יחיד, זכאי לנצל 15 ימים נוספים בשנה (סה"כ 30 ימים). ההיעדרות יכולה להיזקף ע"ח מחלה או חופשה כרצון העובד.

- ילד שסובל ממחלה ממארת- עובד המועסק מעל שנה זכאי לנצל עד 90 ימי היעדרות בשנה בשל  

מחלה ממארת של  ילד עד גיל 18. עובד שבן זוגו לא ניצל זכות זו במקום עבודתו  או עובד שהינו הורה יחיד, זכאי לנצל עד 110 ימים בשנה. ההיעדרות יכולה להיזקף ע"ח מחלה או חופשה כרצון העובד.

- מחלת הורה / הורה של בן זוג : עובד זכאי לנצל עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת הורה או הורה של בן הזוג באם מלאו להורה 65 שנים .

- מחלת בן זוג : עובד זכאי לנצל עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בן/בת זוג.

- מחלה ממארת של בן זוג : עובד המועסק מעל שנה זכאי לנצל עד 60 ימי היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת של  בן/בת זוג. ההיעדרות יכולה להיזקף על חשבון מחלה או חופשה כרצון העובד.

 

- טיפולי פוריות : עובד ועובדת זכאים להיעדר מעבודתם בשל טיפולי פוריות על חשבון ימי המחלה עד ל-40 שעות היעדרות בשנה (לעובדים בהיקף משרה חלקי, תחושב מכסת השעות באופן יחסי לשיעור חלקיות משרתם). 

 

-  היעדרות בהריון: עובדת הרה זכאית לתוספת של שעות מחלה, מעבר למכסת ימי המחלה הקבועה, לשם בדיקות וטיפולים הקשורים להריונה, ובכפוף להצגת תעודות רפואיות מרופא נשים.

עובדת בהריון זכאית לנצל עד 40 שעות לצורך בדיקות הריון, על פי התיקון לחוק הזכאות תקבע לפי היקף משרתה, ללא מגבלה למספר ימי העבודה. 

זכות זו אינה מוענקת אוטומטית. לשם הסדרת זכות זו יש לפנות למדור בקרה והשמת כ"א.

 

- שמירת הריון : היעדרות בגין שמירת הריון הושוותה להיעדרות בגין מחלה. דין היעדרות זו כדין היעדרות מפאת מחלה, אלא, אם כן העובדת זכאית לגמלת שמירת הריון לפי חוק הביטוח הלאומי.

עובדת רשאית לנצל ימי מחלה שנצברו לזכותה במהלך 30 היום הראשונים של שמירת ההיריון.

העובדת תהא זכאית לגמלת שמירת הריון מהביטוח הלאומי על כל תקופת שמירת ההיריון אם זו עלתה על 30 ימים. העובדת אינה יכולה לקבל כפל תשלומים.

 

היעדרות בתום הריון: עובדת שהפילה והרופא מאשר היעדרות מסיבות רפואיות, זכאית להיעדר ע"ח מחלה בהתאם לאישור הרופא, אך לא יותר מ- 6 שבועות.

עובדת לאחר חופשת לידה אשר הרופא מאשר היעדרות מסיבות רפואיות, רשאית להיעדר ע"ח מחלה לתקופה של עד 6 חודשים מתום חופשת הלידה. 

 

- הריון ולידה של בת זוג- עובד זכאי לנצל עד 7 ימי היעדרות בשנה בשל טיפולים או בדיקות

  הקשורים להריון או בשל לידה של בת זוגו, בכפוף לתקנות שנקבעו ע"י שר העבודה.

  זאת על חשבון מכסת ימי מחלה אישית צבורה ובנוסף ל- 6 ימי מחלת בת זוג.

  קיימות זכויות נוספות בגין לידה הנובעת מחוק עבודת נשים ואילו מפורטות במסמך נפרד.

 

תאונת עבודה : היעדרות שהוכרה ע"י הביטוח הלאומי כתאונת עבודה - לא תיזקף על חשבון ימי מחלה.

זאת, עד לתקופה מירבית של 90 יום, כאשר לאחריה ההיעדרות תיזקף ע"ח מחלה.

 

מגבלות שנקבעות על ידי רופא תעסוקתי :

עובד אשר באופן זמני, מסיבות בריאות, על פי אישור רופא תעסוקתי, מסוגל לעבוד רק חלק מיום/ שבוע העבודה, יקבל את שכרו הרגיל בעד חלקי היום שעבד בפועל. אם עומדת לזכותו מכסה צבורה של ימי מחלה יוכל לנצל אותה להשלמת שעות עבודתו היומיות.

לא ניתן לעבוד מעבר לימים שאושרו ע"י הרופא התעסוקתי.   
עובד שעל פי אישור רופא תעסוקתי אינו יכול לעבוד כלל לפרקי זמן מוגדר מראש במהלך תקופת המינוי, ימים אילו נזקפים על חשבון מכסה צבורה של ימי מחלה העומדים לרשותו.

 

הפסקת עבודה בתקופת מחלה :

ככלל, על פי חוק,  חל איסור על פיטורי עובד מסיבות הקשורות במחלה.

עובד שחלה יהיה זכאי להיעדר מהעבודה עד לניצול מלא של ימי המחלה הצבורה לזכותו.

 

פדיון ימי מחלה בעת פרישה לגמלאות

חבר סגל אקדמי שמועסק עפ"י תנאי ההסכם הקיבוצי ואשר פורש לגמלאות מהאוניברסיטה זכאי לפדיון חלקי של ימי המחלה הבלתי מנוצלים העומדים לזכותו בעת הפרישה, על פי הנוסחה שלהלן:

-  מי שניצל  36% ופחות מכך מסה"כ ימי המחלה שצבר במהלך כל תקופת עבודתו –

   זכאי לפדיון 8 ימים לכל 30 ימים לא מנוצלים בעת פרישתו.

-  מי שניצל למעלה מ- 36% מסה"כ ימי המחלה שצבר במהלך תקופת עבודתו אך פחות מ- 65% מהם –

   זכאי לפדיון 6 ימים לכל 30 ימים לא מנוצלים בעת פרישתו.

-  מי שניצל 65% ולמעלה מכך מסה"כ ימי המחלה שצבר במהלך כל תקופת עבודתו –

   אינו זכאי לפדיון יתרת ימי מחלה לא מנוצלים בעת פרישתו.

 

סיוע רווחתי וסוציאלי:

באגף משאבי אנוש פועלים גורמי רווחה וגורמים אדמיניסטרטיביים לסיוע לעובדים הנדרשים להיעדר מהעבודה בשל מחלה ממושכת או שנדרשים להיעדרויות תכופות עקב מחלתם הם  או מחלת בן משפחה.

את הסיוע הרווחתי והכללי מרכזת  מיכל שוורץ אפק - רכזת הרווחה  במדור רווחה והדרכה

(טל. 640-8215).

כן, מומלץ לפנות למדור פיצויים וזכויות סוציאליות (טל. 640-6130) לשם בירור זכויות על פי חוק וזכות לקצבת נכות מקרן הפנסיה ו/או המוסד לביטוח לאומי.

 

אגף משאבי אנוש מאחל לכל העובדים בריאות טובה, נוכחות מלאה, והצלחה בביצוע תפקידם.

והעיקר שנהיה בריאים !                                                                                       

 

 

מדור כ"א ובקרה, יוני 2019

המסמך נערך בשיתוף אגף משאבי אנוש והלשכה המשפטית

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>