אסיסטנטים / מדריכים

כללי העסקת אסיסטנטים ומדריכים

 • במינויים אלה יועסק מי שממלא תפקיד בהוראה או בסיוע בהוראה על פי המפורט בנוהל ועונה לכשירות האקדמית הנדרשת.
 • העסקה במטלות אלה- גם בחלקי סמסטר או במילוי מקום תהיה על פי מינויים אלה (עפ"י הסכם 2012).
 • העסקה במטלות אלה בתכנית חוץ תקציבית תהיה במינוי עמית הוראה או על פי מינוים אלה לפי קביעת היחידה האקדמית (עפ"י הסכם 2012).
 • אין להעסיק תלמידים או מועמדים ללימודים בהתנדבות ביחידות בהן הם לומדים או עתידים ללמוד.

 

אסיסטנט – כשירות

 • תלמידי מחקר באוניברסיטת ת"א (שלב א' או ב') כולל- במסלול ישיר, במעמד על תנאי.

עוד ניתן להעסיק בדרגות אלה:

 • תלמיד לתואר שני באוניברסיטת ת"א שהינו בוגר ב.א בתכנית לימודית בת ארבע שנים לפחות וסיים שנה א' של מ.א ואושר נושא עבודת הגמר על ידי הגורמים המוסמכים בפקולטה.
 • תלמיד לתואר שני באוניברסיטת ת"א, שסיים את עבודת הגמר וקיבל אישור לה.
 • תלמיד מחקר באוניברסיטה אחרת אשר המציא אישור המעיד על מעמד הלימודים- אשר עונה על הכשירות למינוי, וניתן אישור מיוחד של הרקטור להעסקתו.

 

מדריך- כשירות:

 • תלמיד מחקר (שלב א' או ב') שסיים לפחות שלוש שנות העסקה בפועל כאסיסטנט
 • תלמיד מחקר באוניברסיטת ת"א שחלפו שנתיים ממועד אישור תכנית/ הצעת המחקר (שנתיים ממועד המעבר לשלב ב') והמנחה מאשר כי התקדמותו המקצועית נאותה.
 • תלמיד מחקר באוניברסיטה אחרת, אשר המציא אישור המעיד על מעמד לימודיו- אשר עונה על הכשירות למינויים וניתן אישור מיוחד ובכתב של הרקטור להעסקתו.
 • דוקטורנט שהגיש עבודת גמר לשיפוט (בהתאם לסיכום עם ארגון הסגל הזוטר בתשע"א)
  - דוקטורנט המועסק בדרגת מדריך ומגיש במהלך השנה את עבודת הגמר לשיפוט ימשיך להיות מועסק במינוי מדריך עד סוף תקופת המינוי לכל המאוחר עד סוף אותה השנה האקדמית.
  העסקתו בשנה העוקבת תהיה במינוי עמית הוראה. ניתן יהיה להעסיקו כעמית הוראה ב'- כל זאת בכפוף להסכם 2008 ועל פי אישור הוועדה היחידתית.

 

 

מדריך ד"ר- כשירות

 • בעל תואר שלישי בתחום בו נהוג להעניק הכשרה נוספת לפני פתיחת הליכים למינוי לדרגת מרצה- שלא חלפו שלוש שנים ממועד קבלת התואר ועד תחילת המינוי ומינויו אושר על ידי הרקטור.


שינוי כשירות אקדמית במהלך הסמסטר

השינוי במינוי יהיה בסמסטר העוקב לשינוי- גם אם זה חל במהלך הסמסטר. כלל זה חל על אסיסטנט שחלפו שנתיים מקבלתו לשלב ב' במעבר למינוי מדריך.

 

אסיסטנטים ומדריכים – משך העסקה במינוי:

בעת ספירת משך שנות העסקה המאושר במינוי- תחשב כל שנה שהייתה בה העסקה ואפילו לסמסטר אחד בלבד- כשנה אחת במניין שנות הוותק במינוי.

 

משך מינוי אסיסטנט

 • ניתן להעסיק שלוש שנים במינוי אסיסטנט באוניברסיטה
 • העסקה בשנה הרביעית ו/או החמישית במינוי אסיסטנט טעונה אישור בכתב של הרקטור

 

משך מינוי מדריך

 • ניתן להעסיק שלוש שנים במינוי מדריך באוניברסיטה
 • העסקה בשנה הרביעית ו/או החמישית במינוי מדריך טעונה אישור בכתב של הרקטור
 • העסקה  במינוי מדריך מעבר לסה"כ שש שנים במינויים של אסיסטנט ומדריך טעונה אישור בכתב של הרקטור. בכל מקרה, לא ניתן להעסיק בסה"כ במינויים אלה מעבר לשמונה שנים.

 

משך מינוי מדריך ד"ר

 • העסקה בשנה השנייה ו/או השלישית במינוי מדריך ד"ר טעונה אישור בכתב של רקטור האוניברסיטה.

 

אסיסטנטים ומדריכים – היקף משרה:

היקף העסקה

 • היקף העסקה מינימלי הוא 25% (עפ"י הסכם 2000)
 • היקף העסקה במשרה שלמה (100%) יהיה רק אם עיקר העבודה הוא באוניברסיטה.
 • משרה שלמה= 22 שעות פעילות שבועיות (מטלות התפקיד על פי המפורט בסעיף 6 לנוהל אסיסטנטים ומדריכים)
 • שעה אחת של פעילות בכיתה (שיעור/תרגול)= 2.75 שעות

שעה אחת של הדרכה בסיורים ובמעבדה= 2 שעות

שעה אחת של פעילות בתפקידי עזר להוראה וייעוץ= שעת פעילות אחת.

 

העסקה מעבר למשרה

 • העסקה מעבר למשרה שלמה באוניברסיטה טעונה אישור של סגן הרקטור.
 • העסקה שמעבר ל- 100% שהינה בהוראה תהיה במינוי ממ"ה. לא ניתן להעסיק במינוי זה בחוג בו מועסק במינוי זוטר.
 • העסקה שמעבר ל- 100% שהינה בעבודת מחקר  או בעבודה מינהלית תהיה במינוי עובד מחקר או פרויקט.
 • העסקה מעבר למשרה שלמה אינה מקנה זכויות לקרן פנסיה  ו/או לקרן השתלמות.
 • העסקה בעונת לימודי הקיץ שהינה מעבר למשרה שלמה תהיה על פי דפוסי העסקה בקיץ (הפניה- דפוסי העסקה בעונת לימודי הקיץ).

 

אסיסטנטים ומדריכים – תקופת מינוי:

 

מינוי שנתי

מינוי סמסטר א'

סמסטר ב' – מינוי ברצף לאחר סמסטר א'

סמסטר ב' – מינוי ראשון בשנה"ל האקדמית

1 אוקטובר - 30 ספטמבר

 

1 אוקטובר - 31 מרץ

 

1 אפריל - 30 ספטמבר

 

1 פברואר - 31 ביולי

 

 

 

 

אסיסטנטים- קידום בדרגה

 • מינוי ראשון לאסיסטנט- יהיה בדרגת אסיסטנט א'.
 • אסיסטנט המועסק בפועל 12 חודשי העסקה (גם אם לא ברצף) בדרגת אסיסטנט א' יקדם לדרגת אסיסטנט ב'.

 

אסיסטנטים ומדריכים – ביטחון תעסוקתי:

 

 • אם יש כוונה להעסיק- נדרש לעמוד בכללי הביטחון התעסוקתי (הסכם קיבוצי ארצי ומכתב יו"ר ור"ה 2012
 • ביטחון תעסוקתי= התחייבות להעסקה במהלך ארבע שנות הדוקטורט הראשונות
   

משך ההתחייבות

התחייבות ראשונה לשנתיים

התחייבות שנייה לשנתיים נוספות (לפי התקדמות אקדמית וצרכי הוראה)

התחייבות חריגה לשנה חמישית (כשהתלמיד נאלץ להמשיך לימודיו מסיבות רלוונטיות שאינן תלויות בו).

 • היקף התחייבות- העסקה לפחות בסמסטר אחד כל שנה על פי היקף משרה שנתי ממוצע שנקבע
 • נדרש אישור להעסקה אשר על פי התקנון מחייבת אישור רקטור
 • התחייבות פוקעת רק בעת הפסקת הלימודים
 • תלמיד המחקר מתחייב לעמוד לרשות המוסד בתקופת ההתחייבות
 • תקופת אי העסקה במהלך ההתחייבות= חל"ת

 

אסיסטנטים ומדריכים – ביטול מינוי והקטנת היקף משרה:

 

ביטול מינוי בתקופת ההתחייבות:

 • יכול להיות בכפוף לעילות המפורטות בהסכם
 • אינו מביא לפקיעת ההתחייבות
 • יכול לחול על כל המינוי או חלק ממנו
 • מחייב פיצוי שהיקפו מותנה במועד הביטול- שיעור פיצוי:
 • פיצוי בשיעור של חודש- אם הביטול הוא חודש לפני (תחילת הסמסטר א'- 15.9) ועד חודש חודש אחרי תחילת הסמסטר
 • פיצוי בשיעור של חודשיים- אם הביטול הוא למעלה מחודש מתחילת הסמסטר
 • הפיצוי משולם בנוסף על השכר שמגיע עד מועד הביטול(=תאריך הפסקת עבודה)
 • במקרה של הפסקת עבודה באוניברסיטה הפיצוי חופף הודעה מוקדמת
 • הפיצוי ישולם על פי פירוט הפקולטה בטופס הפסקת עבודה מאורקל או טופס שינויים במקרה של הקטנת היקף משרה שיישלחו למשאבי אנוש
 • פיצוי לעובד חדש שלא התחיל לעבוד ישולם על פי מינוי שיוזן ויוצא לתקופת הזכאות לפיצוי (חודש/ חודשיים).

 

רשימת העילות לביטול מינוי (על פי הסכם 2012):

 • ביטול הקורס בקוריקולום או אי קיומו
 • אי פתיחת קורס/ קבוצה בגין מספר נמוך ממספר סף של תלמידים בהתאם להחלטת האוניברסיטה
 • ירידה משמעותית באיכות ההוראה ו/או איכות הוראה נמוכה ובלבד שניתנה אזהרה לפני סיום ההתחייבות ואפשרות וזמן מספיק לשיפור ההוראה
 • בעיות משמעת חמורות בהתאם לתקנון משמעת קיים באוניברסיטה
 • צמצום הנובע מאיחוד מופעים מרובים של קורס/ תרגול (תינתן עדיפות לאי סיום המינוי לפי קריטריון ותק והתחייבות).
 • מצב אקדמי לא תקין, ובלבד שניתנה אזהרה לפני סיום ההתחייבות ואפשרות וזמן מספיק לשיפור.

 

פיצוי ביטול מינוי / הקטנת היקף משרה :

ביטול מינוי לפני תחילת הסמסטר או במהלכו או הקטנת היקף משרה ( עפ"י הסכם 2012)– מחייב פיצוי בשיעור המותנה במועד הביטול וישולם החל במועד ההודעה על הביטול. הפיצוי ישולם כפיצוי ללא הארכת מינוי  בפועל אלא כחלף הודעה מוקדמת .

 • הפיצוי משולם נוסף על השכר שמגיע עד מועד הביטול (=תאריך הפסקת עבודה שמוזן)
 • במקרה של הפסקת עבודה באוניברסיטה הפיצוי חופף הודעה מוקדמת
 • הפיצוי ישולם על פי פירוט הפקולטה בטופס הפסקת עבודה מאורקל או טופס שינויים במקרה של הקטנת היקף משרה שיישלחו למשאבי אנוש.
 • פיצוי לעובד חדש שלא התחיל לעבוד ישולם על פי מינוי שיוזן ויוצא לתקופת הזכאות לפיצוי (חודש/ חודשיים).
 • ביטול לפני 15.9 לפני תחילת סמסטר א' וחודש לפני תחילת סמסטר ב' – ועד חודש אחרי תחילת הסמסטר יהיה בשיעור של חודש .
 • ביטול שנעשה מעל חודש אחרי תחילת הסמסטר יהיה בשיעור של חודשיים.

 

אסיסטנטים ומדריכים – זכאות לפרס לימודים:

 

עובדים בעלי אסיסטנט או מדריך , יהיו זכאים לפטור מתשלום שכר לימוד בשל לימודיהם באוניברסיטה בכל מסלולי הלימודים הנהוגים בה לשם קבלת תואר אקדמי, על פי היקף משרתם ובכפוף לנוהל שכר לימוד (04-026), ובתנאי שהיקף משרתם 50% ומעלה.

אסיסטנטים ומדריכים שהיקף משרתם מתחת ל- 50% יהיו זכאים למענק שנתי (ברוטו) בגובה שכר הלימוד המגולם,  שתשולם להם במסגרת משכורתם בחודשי הקיץ (על פי סיכום בין הנהלת האוניברסיטה וארגון הסגל הזוטר יולי 2001)

אסיסטנטים ומדריכים  – מקורות מידע :

 

מדור כ"א ובקרה, ינואר 2022

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>