שירות מילואים

שימו לב!

יש להקפיד על העברת אישור שירות המילואים (טופס 3010) לאגף משאבי אנוש,  מיד עם החזרה מהשירות, כמפורט בהמשך

 להלן מידע עיקרי בדבר זכויותיהם/ן וחובותיהם/ן של משרתי המילואים, לצפייה בחוק שירות המילואים התשס"ח - 2008 ולצפייה בחוק חיילים משוחררים התשי"ט 1949.

 

ככלל, על העובד/ת חלה החובה להודיע לממונה מיד עם היוודע המועד שבו נדרשו להתייצב לשירות מילואים פעיל.
הודעה זו תאפשר ליחידה לפנות בבקשת ולת"ם (ועדה לתיאום מילואים) בהתאם לצורך.

 

                                                                                               

איסור פיטורים:

בכפוף לחוק חיילים משוחררים, חל איסור לסיים העסקתו/ה של עובד/ת בשל שירות במילואים, קריאה לשירות מילואים או שירות צפוי במילואים.

לעניין שירות מילואים העולה על יומיים, חל איסור לסיים העסקה של עובד/ת מכל סיבה שהיא בתקופת המילואים ובתקופה נוספת של 30 יום לאחר תום שירות המילואים, לרבות מתן הודעה על סיום העסקה עתידי.                     

האיסור על סיום העסקה כאמור לעיל, חל גם במקרה בו העובד/ת לא פוטר/ה, אך כתב המינוי שניתן לו/ה מסתיים במהלך התקופה בה נאסר על פיטורים. הוראה זו חלה לגבי כתב מינוי לתקופה העולה על 12 חודשים, או כתב מינוי לתקופה פחותה מ-12 חודשים שהאריך מינוי קודם בסמוך לו. במקרים אלה יוארך המינוי לתקופה נוספת, שמשכה יוגדר ע"י מדור כ"א ובקרה.

מודגש כי סיום העסקה מסיבות הקשורות לשירות המילואים אסור בכל מקרה.

 

 

תשלום גמלת המילואים:

בתום שירות המילואים על העובד/ת להעביר לאגף משאבי אנוש את אישור המילואים (טופס 3010) המיועד לתביעה של תגמולי המילואים מהמוסד לביטוח לאומי. אופן הגשת האישור מפורט בהמשך. 

האוניברסיטה תשלם לעובד/ת את מלוא השכר עבור תקופת השירות במילואים.

במידה ולא יועבר אישור המילואים לאגף משאבי אנוש מיד עם החזרה משירות המילואים, כאמור לעיל, וכתוצאה מכך לא תוכל האוניברסיטה לתבוע החזר של תגמולי המילואים מהמוסד לביטוח לאומי, תהא האוניברסיטה רשאית לקזז ולנכות את השכר ששולם בגין תקופת שירות המילואים.

עובד/ת המועסק/ת במקום עבודה נוסף, ובוחר/ת להגיש את התביעה למוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות האוניברסיטה, יבוצע ניכוי מהשכר בגין תקופת שירות המילואים, שכן התמורה בגין שירות המילואים תתקבל דרך המוסד לביטוח לאומי באמצעות מקום עבודתו הנוסף.

 

להלן פירוט בדבר אופן דיווח נוכחות בתקופת שירות המילואים ואופן הגשת האישור על שירות המילואים:

  • עובדים מנהליים המחויבים בדיווח נוכחות (לא כולל עובדים לפי שעות):

על העובד/ת לדווח במערכת הנוכחות את כל תקופת המילואים (כולל שישי, שבת, חג וימי אי עבודה) ולצרף אישור מילואים (טופס 3010).

בנוסף, לצורך אישור הדיווח במערכת הנוכחות והמשך הטיפול בזכאות לגמלת מילואים, יש להעביר את אישור המילואים לרכז/ת הרלוונטי/ת במדור כ"א ובקרה.

עובד/ת אשר הגיע/ה לעבודה במהלך תקופת המילואים נדרש/ת להחתמת כרטיס נוכחות, כמקובל באוניברסיטה, בעת ההגעה ובעת היציאה. אם עבד/ה רק חלק משעות העבודה היומיות, יש לדווח במערכת "מילואים" בשאר שעות היום, עד לתקרת התקן היומי.

  • חברי סגל אקדמי, סגל הוראה ועובדים הפטורים מדיווח נוכחות:

עובד/ת הפטור/ה מחובת דיווח נוכחות, אשר עבד/ה במהלך תקופת שירות המילואים באופן מלא או חלקי, יש למלא טופס "הצהרה על עבודה בעת שירות מילואים", להעבירו לאישור ראש/ת המנהל.

את טופס ההצהרה המאושר ואישור המילואים (טופס 3010) יש להעביר ישירות ליחידת השכר.

  • עובדים לפי שעות המחויבים בדיווח נוכחות:

עובדים לפי שעות המדווחים נוכחות, אינם נדרשים לדווח על תקופת המילואים במערכת הנוכחות, אלא להעביר את אישור המילואים (טופס 3010) ישירות ליחידת השכר, לצורך טיפול בזכאותם לגמלת המילואים.

 

 

כללי:

בהתאם לתיקון לחוק שירות המילואים ישולם תגמול מילואים בעבור כל יום שירות, ללא אבחנה אם נפגעה ההכנסה של המשרת במילואים עקב השירות או לא.                                                                                                                         
על פי התיקון הנ"ל, עובד/ת אשר ביצע/ה את שירות המילואים מעבר לשעות העבודה, דהיינו בשעות הפנאי, בימי המנוחה השבועית, בימי מועד, בימי חופשה או בימי אי עבודה -  זכאי/ת הן למשכורת הרגילה והן לתגמולי המילואים, בגין השעות שמעבר לשעות העבודה, עבור אותם ימים בהם שירת/ה.

התגמול על שירות המילואים הנ"ל ייעשה על פי אישור שירות במילואים שיוגש על ידי העובד/ת ויועבר באמצעות האוניברסיטה למוסד לביטוח לאומי לתביעת תגמולי המילואים, ועל פי הצהרה בדבר ביצוע מטלות או החתמת/דיווח נוכחות, הכל בהתאם לחובות העובד/ת כאמור בהסכם העסקתו.

לכן, מעבר לשכר הרגיל של משרת/ת המילואים, תכלול האוניברסיטה בתלוש המשכורת סכומים שמעביר המוסד לביטוח לאומי בגין שירות המילואים מעבר לשעות העבודה כמפורט לעיל.

 

 

 

המסמך נערך בשיתוף עם אגף משאבי אנוש והלשכה המשפטית.

עודכן לאחרונה באוקטובר 2023

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>