שירות מילואים

לתשומת לב

יש להקפיד על העברת אישור שירות המילואים לאגף משאבי אנוש,  מיד עם החזרה מהשירות כמפורט בהמשך.

 

 להלן מידע עיקרי בדבר זכויותיהם וחובותיהם של המשרתים במילואים, לצפייה בחוק שירות המילואים התשס"ח - 2008 ולצפייה בחוק חיילים משוחררים התשי"ט 1949 ונהלי האוניברסיטה .

(בכל מקום בו מצוינת במסמך זה המילה "עובד" הכוונה היא לעובד ועובדת כאחד).

 

ככלל, על העובד  חלה החובה להודיע לממונה מיד עם היוודע  על המועד שבו נדרש להתייצב לשירות מילואים פעיל .
הודעה זו תאפשר ליחידה לפנות בבקשת ולת"ם בהתאם לצורך.

                                                                                                

איסור פיטורים:

בכפוף לחוק חיילים משוחררים, חל איסור לסיים העסקתו של עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי במילואים.

לעניין שירות מילואים העולה על יומיים, חל איסור לסיים העסקה של עובד מכל סיבה שהיא בתקופת המילואים ובתקופה נוספת של  30 יום  לאחר תום שירות המילואים. לרבות מתן הודעה על סיום העסקה עתידית.                     

האיסור על סיום העסקה כאמור לעיל חל גם במקרה בו העובד לא פוטר, אך כתב המינוי שניתן לו מסתיים במהלך התקופה בה נאסר על פיטוריו. הוראה זו חלה לגבי כתב מינוי לתקופה העולה על 12 חודשים  או כתב מינוי לתקופה פחותה מ- 12 חודשים שהאריך מינוי קודם בסמוך לו. במקרים אלה יוארך המינוי לתקופה נוספת, שמשכה יוגדר ע"י מדור כ"א ובקרה.

מודגש כי סיום עבודה מסיבות הקשורות לשירות המילואים אסור בכל מקרה.

תשלום גמלת המילואים:

בתום שירות המילואים על העובד להעביר לאגף משאבי אנוש את אישור המילואים המיועד לתביעה של תגמולי המילואים מהמוסד לביטוח לאומי . אופן הגשת האישור מפורט בהמשך.

האוניברסיטה תשלם לעובד את מלוא השכר עבור תקופת השירות במילואים.

עובד שלא ימציא לאגף משאבי אנוש מיד עם החזרה משירות המילואים את האישור, כאמור לעיל, וכתוצאה מכך לא תוכל האוניברסיטה לתבוע החזר של תגמולי המילואים מהמוסד לביטוח לאומי, תהא האוניברסיטה רשאית לקזז ולנכות מכל  תשלום שיהא זכאי העובד לקבל, את השכר ששולם בגין תקופת שירות המילואים.

עובד המועסק במקום עבודה נוסף לעבודתו באוניברסיטת תל אביב, ובוחר להגיש את התביעה למוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות האוניברסיטה, ינוכה ממשכורתו השכר בגין תקופת שירות המילואים. שכן, את התמורה לעבודתו יקבל דרך המוסד לביטוח לאומי באמצעות מקום עבודתו הנוסף.

להלן פירוט בדבר אופן דיווח נוכחות בתקופת שירות המילואים ואופן הגשת האישור על שירות המילואים:

  • עובד מינהלי המחויב בדיווח והחתמת נוכחות :

עובד המחויב בדיווח והחתמת נוכחות אשר הגיע לעבודה במהלך תקופת המילואים נדרש להחתמת כרטיס נוכחות, כמקובל באוניברסיטה, בעת ההגעה ובעת היציאה ממנה.

על העובד לדווח במערכת הנוכחות את תקופת המילואים. בימים שבהם עבד העובד רק את חלק משעות העבודה היומיות, ידווח העובד במערכת "מילואים" עד לתקרת התקן היומי.

העובד ידפיס את דוח הנוכחות של החודש בו שירת במילואים ויעבירו בצירוף אישור המילואים  למדור כ"א ובקרה , לצורך אישור דיווח המילואים שביצע העובד במערכת הנוכחות ולהמשך טיפול בזכאות לגמלת המילואים.

  • חבר סגל אקדמי, סגל הוראה ועובדים מינהליים הפטורים מדיווח נוכחות:

עובד הפטור מחובת דיווח נוכחות אשר  עבד במהלך תקופת שירות המילואים באופן מלא או חלקי,  ימלא טופס "הצהרה על עבודה בעת שירות מילואים" (להורדת  הטופס)  ויעבירו לאישור משנה מנהלי לדקאן הפקולטה.

טופס ההצהרה המאושר ואישור המילואים יועברו ע"י העובד ליחידת השכר.

  • עובדים לפי שעות המחויבים בדיווח והחתמת נוכחות

      עובדים לפי שעות המדווחים נוכחות אינם נדרשים לדווח על תקופת המילואים במערכת     
      הנוכחות, אלא
להעביר את אישור המילואים  ליחידת השכר בה תטופל זכאותם
     לגמלת המילואים.

בהתאם לתיקון לחוק שירות המילואים ישולם תגמול מילואים בעבור כל יום שירות, ללא אבחנה אם  נפגעה ההכנסה של המשרת במילואים עקב השירות או לאו.                                                                                                                        
על פי התיקון הנ"ל עובד אשר ביצע את שירות המילואים מעבר לשעות העבודה, דהיינו בשעות הפנאי, בימי המנוחה השבועית, בימי מועד, בימי חופשה ובימי אי עבודה -  זכאי הן למשכורת הרגילה והן לתגמולי המילואים, בגין השעות שמעבר לשעות העבודה, עבור אותם ימים בהם שירת.

התגמול על שירות המילואים הנ"ל ייעשה על פי אישור שירות במילואים שיוגש על ידי העובד ויועבר באמצעות האוניברסיטה למוסד לביטוח לאומי לתביעת תגמולי המילואים, ועל פי הצהרה בדבר ביצוע מטלות או החתמת/דיווח נוכחות, הכל בהתאם לחובות העובד כאמור בהסכם העסקתו.

לכן, מעבר לשכרו הרגיל של משרת המילואים תכלול האוניברסיטה בתלוש המשכורת סכומים שמעביר המוסד לביטוח לאומי בגין שירות המילואים מעבר לשעות העבודה כמפורט לעיל.

בכל שאלה בדבר זכויות וחובות של משרת המילואים ניתן לפנות למדור כ"א ובקרה.

 

המסמך נערך בשיתוף עם אגף משאבי אנוש והלשכה המשפטית  יולי 2014

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>