זכויות על פי חוק דמי מחלה

זכויות על פי חוק בגין היעדרות מסיבות מחלה (עובדי שעות, מורים מן החוץ, עוזרי הוראה, עמיתי הוראה ואוכלוסיות נוספות שאין לגביהן התייחסות בהסכם הקיבוצי לעניין זה)

 

להלן מידע בדבר זכויות לעניין היעדרות מפאת מחלה:

 

ככלל, זכויות לעניין ניצול ימי מחלה נשענות על חוק דמי מחלה התשל"ו 1976 וכן, על חוקים ותקנות נוספות שנקבעו בהמשך על ידי המחוקק . החוק בהגדרתו חל על כל "עובד שעניין תשלום לתקופת מחלה אינו מוסדר לגביו על פי הסכם קיבוצי".

 

נכון להיום, מאזן זכות וניצול מחלה של העובדים שמועסקים לפי שעות  מנוהל באגף משאבי אנוש באופן ידני. מימוש הזכאות מותנה בהעברת כל האישורים הנדרשים.

 

לעובדים המועסקים בהוראה ופטורים מדיווח נוכחות לא מנוהל מאזן מחלה באופן שוטף, אלא באופן ידני בעת הצורך.

 

(ככלל, בכל מקום בו מצוינת במסמך זה המילה "עובד" הכוונה היא לעובד ועובדת כאחד. כאשר הזכות מוקנית לעובדת בלבד , מצוינת במפורש המילה "עובדת")

 

זכאות לימי מחלה:

על פי החוק הזכאות לצבירת ימי מחלה היא יום וחצי לכל חודש עבודה מלא ומצטברת עד למכסה מרבית של 90  יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה. (הזכאות לעוזרי הוראה נקבעת על פי הסכם משנת 1997, 2.5 יום לחודש יחסית להיקף המשרה).
בתקופת מחלה אין צבירה של ימי מחלה.

 

עובד שהייתה הפסקה בהעסקתו באוניברסיטה ולא ניצל את ימי המחלה שעמדו לזכותו עד לתום תקופת עבודתו, אינו יכול לנצל ימים אלו בתקופת עבודה מאוחרת יותר בה שב לעבודה.

 

מחלה אישית - ניצול ימי מחלה

 • עובד הנעדר מעבודתו בשל מחלה, חייב להודיע על כך לממונה עליו במהלך היום הראשון להיעדרותו. על העובד להעביר לממונה עליו תעודה רפואית המעידה על מחלתו.
 • עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה והמציא תעודת מחלה מאת רופא,  יהיה זכאי לקבל תשלום החל ביום השני להיעדרותו, כמפורט להלן: בעבור היום השני והשלישי למחלה התשלום הוא בשיעור   50% מהשכר היומי, והחל ביום הרביעי להיעדרות יקבל תשלום בשיעור 100% משכרו היומי.
 • עובד המועסק לפי שעות - תקופת המחלה כוללת את כל ימי מחלתו, למעט ימי מנוחה שבועית וחגים. עובד המועסק בשכר חודשי- תקופת המחלה היא קלאנדרית וכוללת את כל ימי מחלתו,  לרבות, ימי אי עבודה, ימי מנוחה שבועית וחגים.
 • בכפוף לאישורים רפואיים עובד יכול לנצל את מלוא המכסה הצבורה של ימי המחלה. לא ניתן לנצל ימי מחלה על חשבון זכות עתידית.

 לעובד המועסק בשכר חודשי היעדרות מסיבות מחלה מעבר לזכות הצבורה אינה משולמת.

 

ניצול מיוחד -  ימי מחלה:

 

מחלת בן משפחה:

עובד זכאי לנצל על חשבון המכסה האישית הצבורה של ימי המחלה היעדרות בעת מחלת בן משפחה כמפורט להלן. לשם מימוש זכות זו נדרש העובד לצרף אישורי מחלת בןהמשפחה, לרבות הצהרה בדבר גיל החולה ועל כך שאין בן משפחה אחר המטפל בחולה באותו זמן. לשם מימוש זכות זו נדרש מילוי טופס בצירוף לתעודת המחלה.

 

המכסה הקבועה למחלת בן משפחה היא שנתית ואינה נצברת משנה לשנה.

 

אלה סוגי מחלת בן משפחה המאושרים:

 

 • מחלת ילד : עובד זכאי לנצל עד 8 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילד עד גיל 16.
 • מחלת ילד בחזקה בלעדית : עובד שהינו הורה יחיד זכאי לנצל עד 16 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילד עד גיל 16. (מותנה במילוי הצהרה).                                                                                     
 • מחלת אדם (בן / בת של עובד) עם מוגבלות : עובד המועסק מעל שנה זכאי לנצל עד 18 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בן/בת עם מוגבלות. (כמוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות). ההיעדרות יכולה להיזקף ע"ח מחלה או חופשה כרצון העובד.
 • ילד שסובל ממחלה ממארת : עובד המועסק מעל שנה זכאי לנצל עד 90 ימי היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת של  ילד עד גיל 18. עובד שבן זוגו לא ניצל זכות זו במקום עבודתו ועובד שהינו הורה יחיד זכאי לזקוף עד 110 יום בשנה. ההיעדרות יכולה להיזקף ע"ח מחלה או חופשה כרצון העובד.
 • מחלת הורה / הורה של בן זוג : עובד זכאי לנצל עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת הורה או הורה של בן הזוג באם מלאו להורה 65 שנים .
 • מחלת בן זוג : עובד זכאי לנצל עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בן זוג/בת זוג.
 • מחלה ממארת של בן זוג : עובד המועסק מעל שנה זכאי לנצל עד 60 ימי היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת של  בן/בת זוג. ההיעדרות יכולה להיזקף על חשבון מחלה או חופשה כרצון העובד.

 

היעדרות בהריון:

עובדת הרה זכאית לתוספת של שעות מחלה, מעבר למכסת ימי המחלה הקבועה,  לשם בדיקות וטיפולים הקשורים להריונה, ובכפוף להצגת תעודות רפואיות מרופא נשים. עובדת המועסקת באופן קבוע 5 ימים בשבוע במשך 4 שעות ומעלה בכל אחד מהימים זכאית  לתוספת של 40 שעות מחלה בעבור היעדרות מסיבות אלה במהלך כל תקופת הריונה.

 

עובדת המועסקת באופן קבוע 5 ימים בשבוע במשך פחות מ- 4 שעות בכל אחד מהימים זכאית לתוספת של 20 שעות מחלה בעבור היעדרות מסיבות אלה במהלך כל תקופת הריונה.

 

שמירת הריון:

היעדרות בגין שמירת הריון הושוותה להיעדרות בגין מחלה. דין היעדרות זו כדין היעדרות מפאת מחלה, אלא, אם כן העובדת זכאית לגמלת שמירת הריון לפי חוק הביטוח הלאומי. עובדת רשאית לנצל ימי מחלה שנצברו לזכותה במהלך 30 היום הראשונים של שמירת ההיריון. העובדת תהא זכאית לגמלת שמירת הריון מהביטוח הלאומי על כל תקופת שמירת ההיריון אם זו עלתה על 30 ימים. העובדת אינה יכולה לקבל כפל תשלומים.

 

היעדרות בתום הריון:

עובדת שהפילה והרופא מאשר היעדרות מסיבות רפואיות, זכאית להיעדר ע"ח מחלה בהתאם לאישור הרופא, אך לא יותר מ- 6 שבועות.

 

עובדת לאחר חופשת לידה אשר הרופא מאשר היעדרות מסיבות רפואיות, רשאית להיעדר ע"ח מחלה לתקופה של עד 6 חודשים מתום חופשת הלידה.

 

הריון ולידה של בת זוג: עובד זכאי לנצל עד 7 ימי היעדרות בשנה בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון או בשל לידה של בת זוגו, בכפוף לתקנות שנקבעו ע"י שר העבודה. זאת על חשבון מכסת ימי מחלה אישית צבורה, ובנוסף ל- 6 ימי מחלת בת זוג.

 

קיימות זכויות נוספות בגין לידה הנובעות מחוק עבודת נשים ואלו מפורטות במסמך נפרד.

 

תאונת עבודה: היעדרות שהוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה – לא תיזקף על חשבון ימי מחלה. זאת, עד לתקופה מרבית של  90 יום, כאשר לאחריה ההיעדרות תיזקף ע"ח מחלה.

 

מגבלת שנקבעות ע"י רופא תעסוקתי :

מגבלת שנקבעות ע"י רופא תעסוקתי לעובד המועסק  לפי שעות דינן כהיעדרות על פי אישור מחלה.

 

עובד המועסק בשכר חודשי אשר באופן זמני, מסיבות בריאות, על פי אישור רופא תעסוקתי, מסוגל לעבוד רק חלק מיום/ שבוע העבודה, יקבל את שכרו הרגיל בעד חלקי היום שעבד בפועל. אם עומדת לזכותו מכסה צבורה של ימי מחלה יוכל לנצל אותה להשלמת שעות עבודתו עד לתקן היומי.

 

לא ניתן לעבוד מעבר לשעות/ימים שנקבעו על פי מגבלת הרופא התעסוקתי.

 

עובד שעל פי אישור רופא תעסוקתי אינו יכול לעבוד כלל לפרק זמן מוגדר מראש במהלך תקופת המינוי, ימים אילו נזקפים על חשבון מכסה צבורה של ימי מחלה העובדים לרשותו.

 

הפסקת עבודה בתקופת מחלה:

ככלל, על פי חוק, חל איסור על פטורי עובד מסיבות הקשורות במחלה.

 

עובד שחלה יהיה זכאי להיעדר מהעבודה עד לניצול מלא של ימי המחלה הצבורה לזכותו.

 

עובד אשר שוהה במחלה ממושכת וניצל את מלוא ימי המחלה הצבורים יוגדר במצב של מחלה ללא תשלום עד תום תקופת מינויו.

 

 סיוע רווחתי וסוציאלי:

באגף משאבי אנוש פועלים גורמי רווחה וגורמים אדמיניסטרטיביים לסיוע לעובדים הנדרשים להיעדר מהעבודה בשל מחלה ממושכת  או שנדרשים להיעדרויות תכופות עקב מחלתם הם  או מחלת בן משפחה.

 

את הסיוע הרווחתי והכללי מרכזת  קרול ברהמי - רכזת הרווחה  במדור רווחה והדרכה (טל. 640-8215).

 

כן, מומלץ לפנות למדור פיצויים וזכויות סוציאליות (טל. 640-6130) לשם בירור זכויות על פי חוק וזכות לקצבת נכות מקרן הפנסיה ו/או המוסד לביטוח לאומי.

 

 

אגף משאבי אנוש מאחל לכל העובדים בריאות טובה, נוכחות מלאה, והצלחה בביצוע תפקידם. והעיקר שנהיה בריאים !

 

 

מדור כ"א ובקרה, אוקטובר 2014

המסמך נערך בשיתוף אגף משאבי אנוש והלשכה המשפטית

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>