סגל מנהלי

זכויות מחלה חברי הסגל המינהלי המועסקים בהסכם קיבוצי

 

להלן מידע בדבר זכויות לעניין היעדרות עקב מחלה:

 

ככלל, זכויות לעניין היעדרות מפאת מחלה נשענות על חוק דמי מחלה התשל"ו 1976 . וכן על חוקים ותקנות נוספים שנקבעו בהמשך על ידי המחוקק.

עובדים המועסקים על פי ההסכם הקיבוצי זכאים מעבר לאמור בחוק לזכויות נוספות בעניין ניצול ימי מחלה על פי הקבוע בהסכם.

(ככלל, בכל מקום בו מצוינת במסמך זה המילה "עובד" הכוונה היא לעובד ועובדת כאחד. כאשר הזכות מוקנית לעובדת בלבד , מצוינת במפורש המילה "עובדת").

 

זכאות לימי מחלה:

על פי הסכם העבודה, הזכאות לצבירת ימי מחלה היא בשיעור של 2.5 יום לחודש יחסית להיקף המשרה, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה.

ימי המחלה ניתנים לצבירה ללא תקרה.   בתקופת מחלה אין צבירה של ימי מחלה.

עובד שהייתה הפסקה בהעסקתו באוניברסיטה ולא ניצל את ימי המחלה שעמדו לזכותו עד לתום תקופת עבודתו, אינו יכול לנצל ימי אלו בתקופת עבודה מאוחרת יותר בה שב לעבודה.

 

ניצול ימי מחלה אישית :

עובד הנעדר מעבודתו בשל מחלה, חייב להודיע על כך לממונה עליו במהלך היום הראשון להיעדרותו. יש לדווח את ימי המחלה בחילנט ולצרף אישור רפואי סרוק.  

על פי הסכם העבודה עובד זכאי לתשלום מלא בגין היעדרות עקב מחלה החל ביום הראשון למחלתו, בכפוף לאישור רפואי.

  • על פי חוק, היעדרות מפאת מחלה היא קלאנדרית וכוללת את כל ימי מחלתו של העובד, לרבות ימי אי עבודה וימי מנוחה שבועית וחגים.
  • על פי הנהוג באוניברסיטה, היעדרות על חשבון ימי מחלה אפשרית גם לחלק משעות יום העבודה. בכל מקרה, אישור מחלה מאושר בין השעה 7.00  לשעה 16.00, ועד לתקן שעות העבודה היומי.
  • עובדים הנאלצים לאחר או להיעדר בשל בדיקות או טיפול רפואי במהלך יום העבודה, יחתימו את כרטיס הנוכחות בכניסתם במקרה של הגעה מאוחרת, בצאתם ו/או בשובם לעבודה (הכול לפי העניין). פרק  הזמן שיחושב כ"מחלה" יכלול את פרק הזמן הנקוב באישור הרפואי בתוספת חצי שעה לפני הטיפול ו/ או חצי שעה לאחריו (כלומר, פרק זמן שמיועד לנסיעות מהעבודה לטיפול או בחזרה לעבודה).
  • בכפוף לאישורים רפואיים עובד יכול לנצל את מלוא המכסה הצבורה של ימי המחלה.

 

עובד אשר מיצה את ימי המחלה להם היה זכאי אינו יכול לנצל ימי מחלה על חשבון זכות עתידית.

היעדרות מסיבות מחלה מעבר לזכות הצבורה אינה משולמת.

 

ניצול ימי מחלה לבן משפחה:

מחלת בן משפחה: עובד זכאי לזקוף על חשבון המכסה האישית הצבורה של ימי המחלה, היעדרות בשל מחלת בן משפחה כמפורט להלן. לשם מימוש זכות זו נדרש העובד לצרף אישורי מחלת בן המשפחה, לרבות הצהרה בדבר גיל החולה ושאין בן משפחה אחר המטפל בחולה באותו זמן. לשם מימוש זכות זו נדרש מילוי טופס בצירוף לתעודת המחלה.

 

המכסה הקבועה  לניצול מחלת בן משפחה אינה נצברת משנה לשנה. אלה סוגי מחלת בן משפחה המאושרים (בחלקם הזכות מוענקת אוטומטית ובחלקם נדרשת פנייה אישית להסדרתה):

 

מחלת ילד: עובד זכאי לנצל עד 8 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילד עד גיל 18 (מוענק אוטומטית). (מותנה במילוי הצהרה).

 

מחלת ילד בחזקה בלעדית: עובד שהינו הורה יחיד זכאי לנצל עד 16 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילד עד גיל 18.

 

מחלת אדם (בן/בת של עובד) עם מוגבלות: עובד המועסק מעל שנה זכאי לנצל עד 18 ימי היעדרות בשנה, ובנוסף 52 שעות ללא כל ניכוי מהשכר, בשל מחלת בן/בת עם מוגבלות. (כמוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות). ההיעדרות יכולה להיזקף ע"ח מחלה או חופשה כרצון העובד.

 

ילד שסובל ממחלה ממארת: עובד המועסק מעל שנה זכאי לנצל עד 90 ימי היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת של  ילד עד גיל 18. עובד שבן זוגו לא ניצל זכות זו במקום עבודתו או עובד שהינו הורה יחיד, זכאי לנצל עד 110 ימים בשנה. ההיעדרות יכולה להיזקף ע"ח מחלה או חופשה כרצון העובד.

 

מחלת הורה / הורה של בן זוג: עובד זכאי לנצל עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת הורה או הורה של בן הזוג אשר מלאו לו 65 שנים (מוענק אוטומטית).

 

מחלת בן זוג: עובד זכאי לנצל עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בן/בת זוג (מוענק אוטומטית).

 

מחלה ממארת של בן זוג: עובד המועסק מעל שנה זכאי לנצל עד 60 ימי היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת של  בן/בת זוג. ההיעדרות יכולה להיזקף על חשבון מחלה או חופשה כרצון העובד.

 

טיפולי פוריות 

עובד ועובדת זכאים להיעדר מעבודתם בשל טיפולי פוריות על חשבון ימי המחלה עד ל-40 שעות היעדרות בשנה (לעובדים בהיקף משרה חלקי, תחושב מכסת השעות באופן יחסי לשיעור חלקיות משרתם). 

 

היעדרות בהריון

עובדת בהריון זכאית לנצל עד 40 שעות לצורך בדיקות הריון, הזכאות תקבע לפי היקף משרתה, ללא מגבלה למספר ימי העבודה בשבוע. 

זכות זו אינה מוענקת אוטומטית. לשם הסדרת זכות זו יש לפנות למדור כ"א ובקרה.

 

שמירת הריון: היעדרות בגין שמירת הריון הושוותה להיעדרות בגין מחלה. דין היעדרות זו כדין היעדרות מפאת מחלה, אלא, אם כן העובדת זכאית לגמלת שמירת הריון לפי חוק הביטוח הלאומי.

 

עובדת רשאית לנצל ימי מחלה שנצברו לזכותה במהלך 30 היום הראשונים של שמירת ההיריון.

 

העובדת תהא זכאית לגמלת שמירת הריון מהביטוח הלאומי על כל תקופת שמירת ההיריון אם זו עלתה על 30 ימים. העובדת אינה יכולה לקבל כפל תשלומים.

 

היעדרות בתום הריון: עובדת שהפילה והרופא מאשר היעדרות מסיבות רפואיות, זכאית להיעדר ע"ח מחלה בהתאם לאישור הרופא, אך לא יותר מ- 6 שבועות.

 

עובדת לאחר חופשת לידה אשר הרופא מאשר היעדרות מסיבות רפואיות, רשאית להיעדר ע"ח מחלה לתקופה של עד 6 חודשים מתום חופשת הלידה.

 

הריון ולידה של בת זוג: עובד זכאי לנצל עד 7 ימי היעדרות בשנה בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון או בשל לידה של בת זוגו, בכפוף לתקנות שנקבעו ע"י שר העבודה.

 

זאת על חשבון מכסת ימי מחלה אישית צבורה, ובנוסף ל- 6 ימי מחלת בת זוג.

 

קיימות זכויות נוספות בגין לידה הנובעות מחוק עבודת נשים ואילו מפורטות במסמך נפרד.

 

ניצול מחלה - אישי מיוחד

ניצול ימי מחלה ללא אישור רפואי

עובד רשאי להיעדר מעבודתו מחמת מחלה גם ללא אישור רפואי במשך 2 ימים שלמים ורצופים, ולא יותר מפעמיים בשנה. זקיפת ימי המחלה תתבצע מהמכסה האישית של העובד ועל פי  דיווח "הצהרה אישית" בדוח הנוכחות. 

 

בדיקות סקר תקופתיות

היעדרות עקב בדיקות סקר תקופתית אינה נזקפת על חשבון ימי מחלה.ההיעדרות עקב הבדיקות מוכרת, בכפוף לאישור המכון בו בוצעו הבדיקות ועד לתקרה של 4 שעות בתוספת חצי שעה זמן נסיעה חזרה לעבודה. היעדרות זאת נחשבת כהיעדרות בשכר. על העובד לשוב לעבודה בתום הבדיקות.  אם לא כן, תיחשב יתרת השעות באותו יום כשעות חופשה.

 

תאונת עבודה

היעדרות שהוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה - לא תיזקף על חשבון ימי מחלה. זאת, עד לתקופה מרבית של 90 יום, כאשר לאחריה ההיעדרות תיזקף ע"ח מחלה.

 

מגבלות שנקבעות על ידי רופא תעסוקתי:

עובד אשר באופן זמני, מסיבות בריאות, על פי אישור רופא תעסוקתי, מסוגל לעבוד רק חלק מיום/ שבוע העבודה, יקבל את שכרו הרגיל בעד חלקי היום שעבד בפועל. אם עומדת לזכותו מכסה צבורה של ימי מחלה יוכל לנצל אותה להשלמת שעות עבודתו עד לתקן היומי. לא ניתן לעבוד מעבר לשעות/ימים שנקבעו על פי מגבלת הרופא התעסוקתי. לרבות, לא בשעות נוספות.

 

עובד שעל פי אישור רופא תעסוקתי אינו יכול לעבוד כלל לפרק זמן מוגדר מראש במהלך תקופת המינוי, ימים אילו נזקפים על חשבון מכסה צבורה של ימי מחלה העומדים לרשותו.

 

הפסקת עבודה בתקופת מחלה

ככלל, על פי חוק, חל איסור על פיטורי עובד מסיבות הקשורות במחלה.

עובד שחלה יהיה זכאי להיעדר מהעבודה עד לניצול מלא של ימי המחלה הצבורה לזכותו.

עובד אשר שוהה במחלה ממושכת, וניצל את מלוא ימי המחלה הצבורים לזכותו, יצא לחופשת מחלה ללא תשלום. משך הזכאות לשהייה בחופשת מחלה ללא תשלום מותנה בוותק העבודה באוניברסיטה ומוגבל עד למקסימום של 12 חודשים רצופים, או עד אשר תאושר לו קצבת נכות מטעם קרן הפנסיה, המוקדם מביניהם.

אם העובד אינו זכאי לפנסיית נכות מטעם הקרן שבה מבוטח, הוא יתבקש בתום תקופת המחלה ללא תשלום המרבית לה היה זכאי, להתפטר מהאוניברסיטה והאוניברסיטה תהא רשאית לפטרו.

 

פדיון ימי מחלה בעת פרישה לגמלאות

חבר הסגל המינהלי שמועסק עפ"י תנאי ההסכם הקיבוצי ואשר פורש לגמלאות מהאוניברסיטה זכאי לפדיון חלקי של ימי המחלה הבלתי מנוצלים העומדים לזכותו בעת הפרישה על פי הנוסחה שלהלן:

  • מי שניצל 36% ופחות מכך מסה"כ ימי המחלה שצבר במהלך כל תקופת עבודתו זכאי לפדיון 8 ימים לכל 30 ימים לא מנוצלים בעת פרישתו.
  • מי שניצל למעלה מ- 36% מסה"כ ימי המחלה שצבר במהלך כל תקופת עבודתו אך פחות מ- 65% זכאי לפדיון 6 ימים לכל 30 ימים לא מנוצלים בעת פרישתו.
  • מי שניצל 65% ולמעלה מכך מסה"כ ימי המחלה שצבר במהלך כל תקופת עבודתו אינו זכאי לפדיון יתרת ימי מחלה לא מנוצלים בעת פרישתו.

 

סיוע רווחתי וסוציאלי

באגף משאבי אנוש פועלים גורמי רווחה וגורמים אדמיניסטרטיביים לסיוע לעובדים הנדרשים להיעדר מהעבודה בשל מחלה ממושכת או שנדרשים להיעדרויות תכופות עקב מחלתם הם  או מחלת בן משפחה.

את הסיוע הרווחתי והכללי מרכזת  מיכל שוורץ אפק - רכזת הרווחה  במדור רווחה והדרכה (טל. 640-8215).

כן, מומלץ לפנות למדור פיצויים וזכויות סוציאליות (טל. 640-6130) לשם בירור זכויות על פי חוק וזכות לקצבת נכות מקרן הפנסיה ו/או המוסד לביטוח לאומי.

 

אגף משאבי אנוש מאחל לכל העובדים בריאות טובה, נוכחות מלאה, והצלחה בביצוע תפקידם. והעיקר שנהיה בריאים !                                                                                  

 

מדור כ"א ובקרה, פברואר 2019

המסמך נערך בשיתוף אגף משאבי אנוש והלשכה המשפטית                                                                                             

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>